Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża (które jest na prawach powiatu) wraz z gminami objętymi tym obszarem.

 Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 

2. Obsada kadrowa Kolegium

    2.1.Kolegium składa się z 15 członków : 4 etatowych i 10 pozaetatowych.

Ilość członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 4

vacat: 1

wyższe administracyjne : 0

Ilość członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 2

wyższe administracyjne 3

wyższe inne : 5

        

       

 

Wśród członków Kolegium są 3 osoby posiadające uprawnienia do  ubiegania się o stanowisko sędziego administracyjnego i 2 osoba do ubiegania się o stanowisko referendarza.

     2.2. Biuro Kolegium składa się z 6 osób, z których 3 mają wyższe wykształcenie. jedna Zatrudnione są na stanowiskach inspektorów.

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w gmachu Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2, w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę Podlaskiego.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

-          12 zestawów komputerowych,

-          2 kserokopiarki,

-          1 skaner,

-          1 centrala telefoniczna,

-          2 laptopy,

-          1 aparat cyfrowy,

-          1 dyktafon.

Istniejący stan sprzętu w pełni zaspokaja potrzeby Kolegium.

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją   -  1051      

    w tym spraw :

1.1. pozostałych w ewidencji z roku poprzedzającego okres objęty informacją /1 -   45       

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją                                                      - 1006      

2. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją /2 :           1006

                                                                                                                                           

2.1. Liczba spraw administracyjnych – ogółem                                                   848        

 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Ilość spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

193

2.

działalność gospodarcza

1

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

123

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata, (stypendia , pomoc materialna itd.), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

254

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

84

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

41

7.

prawo wodne

8

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

9

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

31

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

64

11.

prawo górnicze i geologiczne

6

12.

egzekucja administracyjna

9

13.

Inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie działu VIII Kpa

25

 

2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa)/
3 -                                                                       133

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste -                 25

 CZĘŚĆ III

 ZAŁATAWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 1.  Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją  -         1000     

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /4

w tym:

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej /5 - 14

-sposób rozstrzygnięcia patrz – tabela z pkt 1.1.

575

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji /6

- sposób rozstrzygnięcia patrz – tabela z pkt. 1.2.

109

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

11

 

 

19

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.)

138

5.

 pozostałe /7,

159

 1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji

 

Lp

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

 1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 233 § 1pkt 1 Op) /8

308

 2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

58

 3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

131

 4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1pkt 3 Op) /7

15

 5.

pozostałe

63

 1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji

 

Lp

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

 1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczenia organu właściwego do jego przeprowadzenia (art. 150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op) /9

0

 2.

decyzje  o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8

1

 3.

decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8

 

5

 

 

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 § Kpa oraz art. 247 - 251 Op) /8

44

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ( art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op) /8

7

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania ( art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

0

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

1

8.

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 2o8 § 3 Op)

1

9.

pozostałe

50

 2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku objętym informacją /10 -                                                                                                                                             21

 CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym  informacją –    29

w tym ugody –                                                                                                                     6

2. Liczba sprzeciwów wniesionych od orzeczeń SKO –                                                   7

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO /9 -                                            1

CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z p. zm.-dalej jako Popsa):      

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem -                                                   138

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia kolegium skierowanych do WSA

       w roku objętym informacją, ogółem –                                                                       123

·         wskaźnik „zaskarżalności” /11                                                                                 23,1 %

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku objętym

       informacją, ogółem –                                                                                                     0

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez kolegium we własnym zakresie w trybie

        art. 54 § 3 Popsa, ogółem –                                                                                           4

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na

       postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją

       do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ogółem –                               0

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym

przepisami Popsa, skierowanych do WSA, ogółem /12                                                       11

 

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją:

 Liczba orzeczeń w roku objętym informacją ogółem –                                               119

 W tym:

Lp.

Rodzaj

Ilość spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym:

uwzględnienie skargi

16

119

2.

Skargi na bezczynność rozpoznane przez Sąd, w tym :

uznające skargi za uzasadnione 0

0

Data powstania: piątek, 4 lis 2011 11:22
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2011 11:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7009 razy