Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja roczna za 2019 r.

    Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

za okres od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

 

 1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256, dalej jako – Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.  dalej jako – Op). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża (które jest na prawach powiatu) wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 1. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składało się z 11 członków : 4 etatowych do dnia 31 lipca 2019 r., a od 1 sierpnia 2019 r. 5, 5 pozaetatowych do 1 czerwca 2019 r., a od 2 czerwca 2019 r – 7.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 5

 

wyższe administracyjne :

 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

3

wyższe administracyjne :

1

wyższe inne :

3

       

 

 

            Wśród członków Kolegium są 3 osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

            Wśród członków Kolegium 3 osoby mają uprawnienia radcy prawnego, w tym jedna osoba ma również uprawnienia adwokata.

2.2. Biuro Kolegium składało się z sześciu osób, z których pięć ma wykształcenie wyższe.

 1. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w budynku  należącym do Skarbu Państwa, w lokalu użyczonym przez Prezydenta Miasta Łomża.

 

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

 

-     12 zestawów komputerowych,

 • 3 kserokopiarki,
 • 2 laptopy,
 • 1 aparat cyfrowy,
 • 1 dyktafon,
 • serwer bazodanowy,
 • serwer aplikacji
 • stacje roboczą (komputerowe stanowisko obsługi petenta),
 • monitor,
 • skaner,
 • firewall,
 • ups,
 • szafa rack

 

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

 

 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 1059

w tym spraw:

 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego  –  16

 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją -  1043

 

 1. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją:

 

 

 

 

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych ogółem -  928                                                       

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

      251

2.

działalność gospodarcza

        0

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

      142

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

      296

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

      36

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

        41

 

7.

prawo wodne

       23

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

32

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

        60

11.

prawo górnicze i geologiczne

        0

12.

egzekucja administracyjna

        2

13.

inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

       44

 

 

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 – dalej jako Ppsa)/ - 92               

 

2.3  Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste  - 23

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych    - 0

 

 

 

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 

 

 

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  -   999

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

akty wydane przez SKO jako organ II instancji

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

2

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1.

    647

 

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.

      231

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

       11

29

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

92

5.

pozostałe

        0

 

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

249

2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

181

3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

     170

4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

      7

5.

pozostałe

 

40

 

 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op)

 

     0

2.

decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op)  (postanowienia )

      0

3.

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 61a § 1 Kpa oraz decyzje na podstawie art. 249 § 1 Op)

      1

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

32

 

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op )

3

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151§ 1 pkt 1  Kpa oraz art. 245 Op)

      0

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 § 1 pkt 2 i  § 2 Kpa oraz art. 245 Op)

0

8

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

    0

9.

pozostałe

 

195

 

1.3. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO  w roku objętym informacją  - 33                                                                                                                   

 

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem  -  27                                                                                                                        

w tym ugody - 1

                                                                                                                                               

 1. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 6
 2. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO - 0
 
CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

 1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. z 2018 r., poz. 1302– dalej jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  - 92                                      

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 84                                                   

 

 • wskaźnik „zaskarżalności” – 12,3%

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
 objętym informacją, ogółem - 0                                                                                

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem -  0                                                                        

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  - 2                       

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
 przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem – 0

 

1.6. Liczba sprzeciwów od decyzji Kolegium skierowanych do WSA - 6                      

 

 

 

 

 1. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem  -                            

 

 

w tym :

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

uwzględnienie skargi

14

      89

2.

 

 

 

Skargi na bezczynność Kolegium  rozpoznane przez Sąd

w tym :

uznające skargi za uzasadnione

       0

       0

3.

 

Sprzeciwy od decyzji rozpoznane przez sąd

w tym:

6

uwzględnione sprzeciwy

     0  

       

 

 

 

Część VI.

Informacje dodatkowe i wnioski.

           

Ogólna liczba spraw jaka wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w 2019 r. wynosiła 1043.

            Największą liczbę spraw stanowiły sprawy z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i stanowiły – 31,9%. Następnie pod względem wielkości mieściły się sprawy z ordynacji podatkowej – 27,1%, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne –  15,3%, prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy – 6,4%, ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona zwierząt i utrzymanie porządku i czystości w gminach – 4,4%, gospodarka nieruchomościami, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -      3,9%, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo – 3,4%, prawo wodne – 2,5%, egzekucja administracyjna – 0,2%, , handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych -     0,1%. Sprawy inne, pozostałe stanowiły  4,8%.

Z ogólnej liczby rozstrzygniętych w Kolegium w formie decyzji administracyjnych –   38,4% stanowiły decyzje utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia organów I instancji, 26,3% stanowiły decyzje uchylające rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzji reformatoryjnych było 28%, decyzji umarzających postępowanie odwoławcze – 1,1%. Pozostałe sprawy zostały rozpatrzone w inny sposób, co stanowi – 6,2%.

            W roku objętym niniejszą informacją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży załatwiało sprawy w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w art. 35 § 3 oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w art. 139 § 3 w związku z czym nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sprawy, które nie zostały rozpatrzone w grudniu 2019 r. Kolegium rozpatrzyło w styczniu 2020 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży prowadziło działalność pozaorzeczniczą.  Prezes uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezes, Wiceprezes i etatowy członek uczestniczyli w konferencji podatkowej w Augustowie. Również Prezes, Wiceprezes, a także inspektor biura uczestniczyli w szkoleniu na temat praktycznego stosowania obowiązujących od dnia 4 maja 2019 r. zmian w zakresie RODO. Omówiono na nim między innymi obowiązki jakie spoczywają na administratorach oraz inspektorach danych, przetwarzających dane.

Prezes i Główny Księgowy uczestniczyli w spotkaniu w Narodowym Banku Polskim w Białymstoku. Spotkanie dotyczyło m. innymi wdrożenia nowych systemów bankowych.

Plan finansowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży według ustawy budżetowej na 2019 r. wynosił 1.154152 zł, a wydatki ogółem 1.148312,13zł. Kolegium ogółem wydatkowało 1.148.312,13 zł, w tym 977.641,54 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Pozostałe środki budżetowe w wysokości 170 670,59zł wydatkowano na pokrycie kosztów działalności statutowej SKO w Łomży, w tym 23513 zł na koszty postępowania sądowego pomimo, że w budżecie na ten cel zaplanowano 9000 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 5839,87 zł zostały zwrócone do Budżetu Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

*sprawy administracyjne i z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste pozostałych w ewidencji    z okresu poprzedniego.

 

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2020 11:32
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2020 11:33
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2185 razy