Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

 

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

 

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z późn .zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. ,poz. 267 dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm. dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża ( które jest na prawach powiatu ) wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

2. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składało się z 14 członków : 5 etatowych i 9 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 4

wyższe administracyjne : 1

 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

1

wyższe administracyjne :

2

wyższe inne :

6

 

 

Wśród członków Kolegium są 3 osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

Wśród członków Kolegium 3 osoby mają uprawnienia radcy prawnego, w tym jedna osoba ma również uprawnienia adwokata.

2.2. Biuro Kolegium składa się z pięciu osób, z których cztery mają wykształcenie wyższe.

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w budynku  należącym do Skarbu Państwa, w lokalu użyczonym przez Prezydenta Miasta Łomża.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

 

-     12 zestawów komputerowych,

 • 3 kserokopiarki,

 • 1 centrala telefoniczna,

 • 2 laptopy,

 • 1 aparat cyfrowy,

 • 1 dyktafon.

   

  Istniejący stan sprzętu zaspokaja potrzeby Kolegium.

   

   

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją-  1035

w tym spraw:

 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego  –  24*

 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją -  1011

3. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją:

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych – ogółem 856

 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

229

2.

działalność gospodarcza

0

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

81

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

267

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

93

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

66

7.

prawo wodne

26

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

6

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

9

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

39

11.

prawo górnicze i geologiczne

2

12.

egzekucja administracyjna

11

13.

inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

27

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,  poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa)/ - 118

2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste  - 37

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych    - 0

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  -             970

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

akty wydane przez SKO jako organ II instancji

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

24

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1.

 

546

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.

262

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

12

 

20

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

142

5.

pozostałe

0

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

287

2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

55

3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

138

4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

14

5.

pozostałe

 

52

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op)

 

0

 

2.

decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op)  (postanowienia )

1

 

3.

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 61a § 1 Kpa oraz decyzje na podstawie art. 249 § 1 Op)

1

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

36

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op )

21

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

3

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

5

8

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

1

9.

pozostałe

 

194

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO  w roku objętym informacją  - 28

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem  -  30

w tym ugody - 8

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 3

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO - 7

CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1.  Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 z p. zm. – dalej jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  - 142

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 126

 

 • wskaźnik „zaskarżalności” – 23,08    %

   

  1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
  objętym informacją, ogółem - 1

   

  1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
  w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem -  3

   

  1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
  do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -  12

   

  1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
  przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem - 0

   

   

   

   

  2.  Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem  -  173

 

 

w tym :

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

uwzględnienie skargi

28

 

172

2.

Skargi na bezczynność Kolegium  rozpoznane przez Sąd

w tym :

uznające skargi za uzasadnione

1

 

1

 

 

 

Część VI.

Informacje dodatkowe i wnioski.

Ogólna liczba jaka wpłynęła w 2014 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wynosiła 1011 spraw.

W 2014 r. największą liczbę spraw stanowiły sprawy z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej -31,2%. Następnie pod względem ilości mieściły się sprawy z zakresu podatków – 26,8%, gospodarka nieruchomościami – 10,9%, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 9,5%, ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach – 7,7%, sprawy z zakresu ruchu drogowego, dróg publicznych, transportu drogowego – 4,5%, prawo wodne – 3,0%, egzekucja administracyjna – 1,3%, handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 1,00%, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo – 0,7%, prawo górnicze i geologiczne – 0,2%. Sprawy inne, pozostałe stanowiły – 3,2%.

Z ogólnej liczby rozstrzygniętych w Kolegium w formie decyzji administracyjnych 52,6% stanowiły decyzje utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia organów I instancji, a 25,3% decyzje uchylające rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzji reformatoryjnych było 10,1%, decyzji umarzających postepowanie odwoławcze – 2,5%. Pozostałe sprawy zostały załatwione w inny sposób, co stanowi 9,5%.

W roku objętym niniejszą informacją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży załatwiało sprawy w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. ,poz. 267 ), w art. 35 § 3 oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm. ), w art. 139 § 3 w związku z czym nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sprawy, które nie były załatwione w 2014 r. kolegium rozpatrzyło w styczniu i lutym 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży prowadziło działalność pozaorzeczniczą. Pani Prezes uczestniczyła w Zgromadzeniach Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Wiceprezes kolegium oraz główna księgowa uczestniczyli w konferencji szkoleniowej w Rowach, na której omówione były między innymi zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej, procedury kontroli zarządczej oraz odpowiedzialność głównego księgowego w tym zakresie. Główna księgowa uczestniczyła również w szkoleniu z systemu Trezor w Warszawie. Prezes Kolegium, wiceprezes oraz członek etatowy uczestniczyli w konferencji podatkowej w Augustowie. Nadal prowadzona była współpraca z Prokuraturą Okręgową w Łomży polegająca na udzielaniu przez Kolegium informacji o ciekawszych, ze społecznego punktu widzenia, sprawach wpływających i sposobach ich załatwiania.

Plan finansowy według ustawy budżetowej na 2014 r. wynosił 1.019.000 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 999.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.

Budżet w ciągu roku został zwiększony trzema decyzjami Ministerstwa Finansów o kwotę 21.074 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotów kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi i wynosił 1.40.074 zł. Ponadto Prezes Kolegium zgodnie z postanowieniami art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonała zmian w planie wydatków przenosząc ośmioma decyzjami środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 33.413,66 zł.

Wydatki Kolegium wyniosły 1.040.074 zł, w tym 871.388,70 zł to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe i stanowią 83,78% wydatków ogółem. Pozostałe środki wykorzystano na pokrycie kosztów działalności statutowej i utrzymania SKO.

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży zatrudnionych było 5 etatowych członków i 5 pracowników biura. Osoby te jak i pracownicy biura  posiadały odpowiednie kwalifikacje, określone przepisami ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz.856 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi.

Wynagrodzenia pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ustalone były w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura Kolegium ( Dz. U. 2002 r., nr 109, poz. 960 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sprawy administracyjne i z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste pozostałych w ewidencji    z okresu poprzedniego.

 

 

 

Data powstania: środa, 22 kwi 2015 12:37
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2015 12:38
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5074 razy