Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

 

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

 

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z późn .zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. ,poz. 267 dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm. dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża ( które jest na prawach powiatu ) wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

2. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składa się z 14 członków : 5 etatowych i 9 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 4

 

wyższe administracyjne : 1

 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

1

wyższe administracyjne :

2

wyższe inne :

6

Wśród członków Kolegium są 3 osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

Wśród członków Kolegium 3 osoby mają uprawnienia radcy prawnego, w tym jedna osoba ma również uprawnienia adwokata.

2.2. Biuro Kolegium składa się z sześciu osób, z których cztery mają wykształcenie wyższe.

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w gmachu Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę Podlaskiego.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

 

- 12 zestawów komputerowych,

  • 3 kserokopiarki,

  • 1 centrala telefoniczna,

  • 2 laptopy,

  • 1 aparat cyfrowy,

  • 1 dyktafon.

 

Istniejący stan sprzętu zaspokaja potrzeby Kolegium. W minionym roku wymieniliśmy 3 komputery i 1 monitor. W chwili obecnej wszyscy pracownicy mają nowe monitory. Ponadto zakupiono nowe ksero. Pozyskano jeszcze jeden pokój, w którym urządzono archiwum zakładowe.

 

 

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

 

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 1892

w tym spraw:

 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego – 53*

 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją - 1839

 

3. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją:

 

 

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych – ogółem - 1632

 

 

 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy → patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

212

2.

działalność gospodarcza

0

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

118

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

875

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

165

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

81

7.

prawo wodne

40

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

18

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

25

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

52

11.

prawo górnicze i geologiczne

0

12.

egzekucja administracyjna

7

13.

inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

39

 

 

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa)/ - 179

 

2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 28

 

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych - 0

 

 

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją - 1839

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

akty wydane przez SKO jako organ II instancji

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

20

- sposób rozstrzygnięcia patrz → tabela z pkt 1.1.

1033

 

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji

- sposób rozstrzygnięcia patrz → tabela z pkt 1.2.

601

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

12

 

23

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

182

5.

pozostałe

0

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

473

2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

235

3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

249

4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

20

5.

pozostałe

 

56

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op)

 

 

1

2.

decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op) (postanowienia )

 

4

3.

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 61a § 1 Kpa oraz decyzje na podstawie art. 249 § 1 Op)

2

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

421

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op )

7

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

0

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

0

8

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

0

9.

pozostałe

 

166

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku objętym informacją - 24

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem - 29

w tym ugody - 3

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 5

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO - 0

CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 z p. zm. – dalej jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem - 182

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 170

 

  • wskaźnik „zaskarżalności” - 17,22 %

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
objętym informacją, ogółem - 0

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem - 6

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem - 2

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem - 4

 

 

 

 

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem - 90

 

 

w tym :

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

uwzględnienie skargi

13

 

90

2.

Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd

w tym :

uznające skargi za uzasadnione

0

 

0

 

 

 

Część VI.

Informacje dodatkowe i wnioski.

 

 

Ogólna liczba spraw jaka wpłynęła w 2013 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wynosiła 1839.

W 2013 roku największą liczbę spraw stanowiły sprawy z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej – 53,62%. Następnie pod względem ilości mieściły się sprawy z zakresu podatków – 12,99 %, gospodarka nieruchomościami, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne – 10,11%, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 7,23%, ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach – 4,96%, prawo o ruchu drogowym – 3,19%, prawo wodne – 2,45%, handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 1,53%, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo – 1,10%, egzekucja administracyjna – 0,43% oraz pozostałe sprawy – 2,39%.

Z ogólnej liczby rozstrzygniętych w Kolegium w formie decyzji administracyjnych 46,79% stanowiły decyzje utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia organów I instancji, a 24,10% decyzje uchylające rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzji reformatoryjnych było 22,75%., decyzji umarzających postępowanie odwoławcze – 1,94%. Pozostałe sprawy zostały załatwione w inny sposób, co stanowi 5,42%.

W roku objętym niniejszą informacją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży załatwiało sprawy w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. ,poz. 267 ), w art. 35 § 3 oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm. ), w art. 139 § 3 w związku z czym nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sprawy, które nie były załatwione w 2013 r. kolegium rozpatrzyło w styczniu i w lutym 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży prowadził działalność pozaorzeczniczą. Prezes uczestniczył w Zgromadzeniach Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Dwóch etatowych i dwóch pozaetatowych członków kolegium oraz kierownik biura uczestniczyło w szkoleniu „Wzmocnienie potencjału Samorządowych Kolegiów Odwoławczych” realizowanym w ramach Projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiceprezes kolegium oraz kierownik biura uczestniczyli w konferencji szkoleniowej w Rowach, gdzie między innymi omówione były zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, praktyczne aspekty stosowania budżetu zadaniowego, dyscypliny finansów publicznych. Prezes i etatowy członek kolegium brali udział w konferencji podatkowej w Augustowie. Główny księgowy uczestniczył w warsztatach z zakresu Trezora organizowanych w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Nadal prowadzona była współpraca z Prokuraturą Okręgową w Łomży polegająca na udzielaniu na wniosek prokuratora informacji o rodzajach spraw wpływających do organu odwoławczego i sposobach ich załatwiania.

Wydatki budżetowe ustalone w planie finansowym na kwotę 1.024.000 zł zostały zwiększone w ciągu roku budżetowego trzema decyzjami Ministra Finansów o kwotę 8004 zł z przeznaczeniem na sfinalizowanie wpisu od skargi kasacyjnej i zwroty kosztów postępowania przed Sądami Administracyjnymi oraz o kwotę 7000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (wynagrodzenia bezosobowe). Ponadto Prezes Kolegium zgodnie z postanowieniami art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmian w planie wydatków przenosząc siedmioma decyzjami środki miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wydatki kolegium wyniosły 1039004 zł. Najwięcej środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych, które wyniosły łącznie 877530,56 zł tj. 84,46 % wydatków ogółem. Pozostałe środki wykorzystano na pokrycie kosztów działalności statutowej i utrzymania SKO.

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży zatrudnionych było 5 etatowych członków i 6 pracowników biura, w tym informatyk. Osoby te jak i pracownicy biura posiadały odpowiednie kwalifikacje, określone przepisami ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz.856 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi.

Wynagrodzenia pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ustalone były w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura Kolegium ( Dz. U. 2002 r., nr 109, poz. 960 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sprawy administracyjne i z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego.

 

 

 

Data powstania: środa, 27 sie 2014 10:16
Data opublikowania: środa, 27 sie 2014 10:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5742 razy