Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

za okres od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

 

 1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 735, dalej jako – Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.  dalej jako – Op). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża (które jest na prawach powiatu).

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 1. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składało się z 12 członków : 5 etatowych członków, 7 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 5

 

wyższe administracyjne : 0

 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

3

wyższe administracyjne :

0

wyższe inne :

4

       

 

 

Wśród członków Kolegium są 4 osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego, jedna osoba o stanowisko asesora sądowego.

            Wśród członków Kolegium 4 osoby mają uprawnienia radcy prawnego.

2.2. Biuro Kolegium składało się z pięciu osób, z których cztery ma wykształcenie wyższe.

 1. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w budynku  należącym do Skarbu Państwa, w lokalu użyczonym przez Prezydenta Miasta Łomża.

 

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

 

-     12 zestawów komputerowych,

 • 2 kserokopiarki,
 • 2 laptopy,
 • 1 aparat cyfrowy,
 • 1 dyktafon,
 • serwer bazodanowy,
 • serwer aplikacji
 • stacje roboczą (komputerowe stanowisko obsługi petenta),
 • monitor,
 • skaner,
 • firewall,
 • ups,
 • szafa rack

 

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

 

 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 1571

w tym spraw:

 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego  – 20

 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją - 1551

 

 1. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych ogółem - 1423                                             

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

335

2.

działalność gospodarcza

0

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

121

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

583

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

86

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

53

 

7.

prawo wodne

10

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

54

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

7

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

106

11.

prawo górnicze i geologiczne

7

12.

egzekucja administracyjna

8

13.

inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

53

 

 

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. – dalej jako Ppsa)/ - 98

 

2.3  Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste  - 30

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych    -  0

 

 

 

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 

 

 

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  - 1509

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

akty wydane przez SKO jako organ II instancji

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

8

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1.

1030

 

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.

357

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

      5

13

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

109

5.

pozostałe

        0

 

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

265

2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

493

3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

228

4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

6

5.

pozostałe

 

38

 

 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op)

 

0

2.

decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op)  (postanowienia )

3

3.

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 61a § 1 Kpa oraz decyzje na podstawie art. 249 § 1 Op)

 

3

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

 

28

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op )

4

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151§ 1 pkt 1  Kpa oraz art. 245 Op)

0

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania (art. 151 § 1 pkt 2 i  § 2 Kpa oraz art. 245 Op)

0

8

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

1

9.

pozostałe

 

318

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO  w roku objętym informacją  - 32                                                                                                                   

 

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem  - 29                                                                                                                         

w tym ugody - 0                                                                                                            

 1. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 2
 2. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO - 1
 
CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

 1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. z 2018 r., poz. 1302– dalej jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  - 109                                    

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 91                                                    

 

 • wskaźnik „zaskarżalności” – 8,5%                                            

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
 objętym informacją, ogółem - 0                                                                                

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem - 0                                                                         

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  - 8                       

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
 przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem – 0

 

1.6. Liczba sprzeciwów od decyzji Kolegium skierowanych do WSA - 10                     

 

 

 

 

 

 1. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem  -  108                   

 

 

w tym :

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

uwzględnienie skargi

16

      98

2.

 

 

 

Skargi na bezczynność Kolegium  rozpoznane przez Sąd

w tym :

uznające skargi za uzasadnione

       0

       0

3.

 

Sprzeciwy od decyzji rozpoznane przez sąd

w tym:

10

uwzględnione sprzeciwy

       1

       

 

 

Część VI.

Informacje dodatkowe i wnioski.

 

            Ogólna liczba spraw jaka wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w 2021 r. wynosiła 1551.

Największą liczbę spraw stanowiły sprawy z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i stanowiły – 41%. Następnie pod względem wielkości mieściły się sprawy z ordynacji podatkowej – 23,6 %, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne –  8,5%, prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy – 7,4%, gospodarka nieruchomościami, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne – 6%, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo – 3,8%, ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach – 3,7%, prawo wodne – 0,7%, egzekucja administracyjna – 0,6%, prawo górnicze i geologiczne – 0,5%, handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 0,5%. Sprawy inne, pozostałe stanowiły – 3,7%.

Z ogólnej liczby spraw rozstrzygniętych przez Kolegium w formie decyzji administracyjnych – 25,8% stanowiły decyzje utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia organów I instancji, 22,1% stanowiły decyzje uchylające rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzji reformatoryjnych było – 47,9%, decyzji umarzających postępowanie odwoławcze - 0,6%. Pozostałe sprawy zostały rozpatrzone w inny sposób, co stanowi – 3,6%.

W roku objętym niniejszą informacją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży załatwiało sprawy w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w art. 35 § 3 oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) w art. 139 § 3 w związku z czym nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sprawy, które nie zostały rozpatrzone w grudniu 2021 r. Kolegium rozpatrzyło w styczniu 2022 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży prowadziło działalność pozaorzeczniczą. Prezes, wiceprezes oraz kierownik biura uczestniczyli w konferencji w Augustowie. W programie m. innymi był wykład nt: „Najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego”, a także dyskusja nad aktualnymi problemami orzeczniczymi samorządowych kolegiów odwoławczych. Również Prezes, wiceprezes oraz etatowi członkowie kolegium uczestniczyli online w konferencji „Podatki i opłaty lokalne – przegląd orzecznictwa”. Kierownik biura uczestniczył w szkoleniu online nt: „Zarządzanie dokumentacją w urzędzie – stosowanie systemu klasy EZD jako wspomagającego i wiodącego”. Prezes, wiceprezes oraz referent biura uczestniczyli w szkoleniu z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2021 r. odbyły się dwie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwsza dotyczyła wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Druga zaś dotyczyła uprawnień pracownika niepełnosprawnego, który ma orzeczoną niepełnosprawność w 1995 r., a który to orzeczenie o niepełnosprawności przedłożył pracodawcy dopiero w dniu 7 czerwca 2021 r.

Prokuratura Okręgowa w Łomży zwróciła się z prośbą do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przesyłanie od 3 do 5 kserokopii wybranych decyzji i odwołań spraw, którymi zajmuje się kolegium. W związku z tym kolegium udziela comiesięcznej informacji o ciekawszych, ze społecznego punktu widzenia, sprawach wpływających do Kolegium i sposobie ich załatwienia.

Plan finansowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży według ustawy budżetowej na 2021 r. wynosił 1331.571,00 zł, a wydatki ogółem 1276.397,07 zł. Kolegium ogółem wydatkowało 1276.397,07 zł, w tym 1.095.682,10 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. ujęło w wykazie i planie wydatków niewygasających w 2021 r. środki w wysokości 55000,00 zł otrzymane z dodatkowego funduszu motywacyjnego. Pozostałe środki budżetowe tj. 180.888,90 zł wydatkowano na pokrycie kosztów działalności statutowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w tym 12631,44 zł na koszty postępowania sądowego. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 173,93 zł zostały zwrócone do Budżetu Państwa.

 

                                                                                             

                                                                                                          Anna Sadowska

                                                                                                          Prezes SKO w Łomży

 

 

*sprawy administracyjne i z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste pozostałych w ewidencji    z okresu poprzedniego.

 

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 11:35
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 11:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 791 razy