Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja roczna za 2020r.

    Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

za okres od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

 

 1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256, dalej jako – Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.  dalej jako – Op). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża (które jest na prawach powiatu).

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

 1. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składało się z 12 członków : 5 etatowych członków, 7 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 5

 

wyższe administracyjne : 0

 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

3

wyższe administracyjne :

0

wyższe inne :

4

       

 

 

            Wśród członków Kolegium są 4 osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego, jedna osoba o stanowisko asesora sądowego.

            Wśród członków Kolegium 4 osoby mają uprawnienia radcy prawnego.

2.2. Biuro Kolegium składało się z pięciu osób, z których cztery ma wykształcenie wyższe.

 1. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w budynku  należącym do Skarbu Państwa, w lokalu użyczonym przez Prezydenta Miasta Łomża.

 

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

 

-     12 zestawów komputerowych,

 • 2 kserokopiarki,
 • 2 laptopy,
 • 1 aparat cyfrowy,
 • 1 dyktafon,
 • serwer bazodanowy,
 • serwer aplikacji
 • stacje roboczą (komputerowe stanowisko obsługi petenta),
 • monitor,
 • skaner,
 • firewall,
 • ups,
 • szafa rack

 

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

 

 1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 1181

w tym spraw:

 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego  – 33

 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją -  1148

 

 1. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych ogółem - 1053                                                 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

254

2.

działalność gospodarcza

0

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

92

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

425

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

47

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

55

 

7.

prawo wodne

14

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

36

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

6

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

79

11.

prawo górnicze i geologiczne

2

12.

egzekucja administracyjna

3

13.

inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

40

 

 

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. – dalej jako Ppsa)/ - 88     

 

2.3  Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste  - 7

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych    -  0

 

 

 

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 

 

 

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  -  1154

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

akty wydane przez SKO jako organ II instancji

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

12

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1.

 

768

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.

265

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

      7

23

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

98

5.

pozostałe

        0

 

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

222

2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

332

3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

140

4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

6

5.

pozostałe

 

68

 

 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op)

 

0

2.

decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op)  (postanowienia )

1

3.

postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 61a § 1 Kpa oraz decyzje na podstawie art. 249 § 1 Op)

3

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

 

44

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op )

4

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151§ 1 pkt 1  Kpa oraz art. 245 Op)

0

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 § 1 pkt 2 i  § 2 Kpa oraz art. 245 Op)

0

8

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

0

9.

pozostałe

 

213

 

1.3. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO  w roku objętym informacją  - 20                                                                                                                   

 

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem  -  7                                                                                                                          

w tym ugody - 0

                                                                                                                                               

 1. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 0
 2. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO - 0
 
CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

 1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. z 2018 r., poz. 1302– dalej jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  - 98                                      

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 90                                                    

 

 • wskaźnik „zaskarżalności” – 10,9 %

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
 objętym informacją, ogółem - 1                                                                                

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem - 4                                                                         

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  - 1                       

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
 przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem – 0

 

1.6. Liczba sprzeciwów od decyzji Kolegium skierowanych do WSA - 2                       

 

 

 

 

 1. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem  -  77                      

 

 

w tym :

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

uwzględnienie skargi

14

      74

2.

 

 

 

Skargi na bezczynność Kolegium  rozpoznane przez Sąd

w tym :

uznające skargi za uzasadnione

      

       1

3.

 

Sprzeciwy od decyzji rozpoznane przez sąd

w tym:

2

uwzględnione sprzeciwy

       0

       

 

 

 

Część VI.

Informacje dodatkowe i wnioski.

 

            Ogólna liczba spraw jaka wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w 2020 r. wynosiła 1148.

Największą liczbę spraw stanowiły sprawy z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i stanowiły – 40,4 %. Następnie pod względem wielkości mieściły się sprawy z ordynacji podatkowej – 24,1 %, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8,8 %, prawo o ruchu drogowy, drogi publiczne, transport drogowy – 7,5 %, ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach – 5,2 %, , gospodarka nieruchomościami, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne – 4,4 %, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo – 3,4 %, prawo wodne – 1,3 %, handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych -  0,6 %, egzekucja administracyjna – 0,3 %, prawo górnicze i geologiczne – 0,2 %. Sprawy inne, pozostałe stanowiły -  3,8 %.

Z ogólnej liczby spraw rozstrzygniętych przez Kolegium w formie decyzji administracyjnych – 28,9 % stanowiły decyzje utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia organów I instancji,  18,2 % stanowiły decyzje uchylające rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzji reformatoryjnych było  43,2 %, decyzji umarzających postępowanie odwoławcze  - 0,8 %. Pozostałe sprawy zostały rozpatrzone w inny sposób, co stanowi -  8,9 %.

 

W roku objętym niniejszą informacją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży załatwiało sprawy w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w art. 35 § 3 oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) w art. 139 § 3 w związku z czym nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sprawy, które nie zostały rozpatrzone w grudniu 2020 r. Kolegium rozpatrzyło w styczniu 2021 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży prowadziło działalność pozaorzeczniczą. Prezes, Wiceprezes oraz etatowy członek uczestniczyli w konferencji podatkowej w Augustowie. Kierownik biura, inspektor oraz Główny księgowy uczestniczyli w szkoleniu na temat „Organizacja archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce – porządkowanie, przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona dokumentacji”.

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy, Oddział w Łomży przeprowadziła w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży kontrolę. Dotyczyła ona zaległych urlopów wypoczynkowych pracowników. W wyniku kontroli inspektor wskazał, że pracownik zobowiązany jest pójść na zaległy urlop wypoczynkowy w terminie wskazanym przez pracodawcę, najpóźniej do dnia 30 września następnego roku i nie może odmówić pójścia na taki urlop.

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Odział w Łomży przeprowadziło w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży  kontrolę w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i gromadzoną w Kolegium. W wyniku tej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Plan finansowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży według ustawy budżetowej na 2020 r. wynosił 1.221000,00zł, a wydatki ogółem 1.199.778,50 zł. Kolegium ogółem wydatkowało 1.199.778,50 zł, w tym 1.039.678,39 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Pozostałe środki budżetowe w wysokości 160.100,11 zł wydatkowano na pokrycie kosztów działalności statutowej SKO w Łomży, w tym 7.242,00 zł na koszty postępowania sądowego pomimo, że w budżecie na ten cel zaplanowano 14.000,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 21.221,50 zł zostały zwrócone do Budżetu Państwa.

 

                                                                                              Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

 

 

*sprawy administracyjne i z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste pozostałych w ewidencji    z okresu poprzedniego.

Data powstania: czwartek, 8 kwi 2021 13:27
Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2021 13:28
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1487 razy