Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

 

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

 

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z późn .zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża ( które jest na prawach powiatu ) wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

2. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składa się z 15 członków : 5 etatowych i 10 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 4

 

wyższe administracyjne : 1

 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

2

wyższe administracyjne :

3

wyższe inne :

5

Wśród członków Kolegium są 3 osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego administracyjnego.

Wśród członków Kolegium 4 osoby mają uprawnienia radcy prawnego, w tym jedna osoba ma również uprawnienia adwokata.

2.2. Biuro Kolegium składa się z sześciu osób, z których cztery mają wykształcenie wyższe.

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w gmachu Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę Podlaskiego.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

 

- 12 zestawów komputerowych,

  • 2 kserokopiarki,

  • 1 skaner,

  • 1 centrala telefoniczna,

  • 2 laptopy,

  • 1 aparat cyfrowy,

  • 1 dyktafon.

 

Istniejący stan sprzętu zaspokaja potrzeby Kolegium.

 

 

CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

 

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 1406

w tym spraw:

 

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego – 24*

 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją - 1382

 

3Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją:

 

 

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych – ogółem - 1075

 

 

 

Lp.

Określenie rodzaju sprawy → patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

268

2.

działalność gospodarcza

0

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

124

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

368

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

84

6.

ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach

89

7.

prawo wodne

43

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

17

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

18

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

38

11.

prawo górnicze i geologiczne

2

12.

egzekucja administracyjna

7

13.

inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

17

 

 

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa)/ - 94

 

2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 213

 

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych - 0

 

 

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją - 1140

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

akty wydane przez SKO jako organ II instancji

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

11

- sposób rozstrzygnięcia patrz → tabela z pkt 1.1.

745

 

2.

akty wydane przez SKO jako organ I instancji

- sposób rozstrzygnięcia patrz → tabela z pkt 1.2.

269

3.

postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

28

 

34

4.

akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.)

92

5.

pozostałe

0

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

293

2.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

182

3.

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

211

4.

decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

4

5.

pozostałe

 

55

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op)

 

10

2.

decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op)

0

3.

decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op)

28

4.

decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

36

5.

decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 Op )

6

6.

decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

0

7.

decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

0

8

decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO (art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

0

9.

pozostałe

 

189

 

2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku objętym informacją - 53

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym informacją ogółem - 212

w tym ugody - 109

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 5

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO - 1

CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 z p. zm. – dalej jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem - 92

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 86

 

  • wskaźnik „zaskarżalności” - 11,54 %

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
objętym informacją, ogółem - 0

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem - 3

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem - 3

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem - 0

 

 

 

 

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem - 93

 

 

w tym :

Lp.

Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

w tym :

uwzględnienie skargi

12

 

93

2.

Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd

w tym :

uznające skargi za uzasadnione

0

 

0

 

 

 

 

Część VI.

Informacje dodatkowe i wnioski.

 

Ogólna liczba spraw jaka wpłynęła w 2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wynosiła 1382.

W 2012 roku największą liczbę spraw stanowiły sprawy z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej – 34,24%. Następnie pod względem ilości mieściły się sprawy z zakresu podatków – 24,93 %, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 11,54%, ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach – 8,28%, gospodarka nieruchomościami, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne – 7,81%, prawo wodne – 4 %, prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy – 3,54 %, handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych- 1,67 %, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo – 1,58%, egzekucja administracyjna – 0,65%, prawo górnicze i geologiczne -0,18% oraz pozostałe sprawy – 1,58 %.

Z ogólnej liczby rozstrzygniętych w Kolegium w formie decyzji administracyjnych 39,33 % stanowiły decyzje utrzymujące w mocy rozstrzygnięcia organów I instancji, a 28,33 % decyzje uchylające rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia. Decyzji reformatoryjnych było 24,43 %. Pozostałe sprawy zostały załatwione w inny sposób co stanowi 7,91 %.

W roku objętym niniejszą informacją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży załatwiało sprawy w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego w art. 35 § 3 oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm. ), w art. 139 § 3 w związku z czym nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sprawy, które nie były załatwione w 2012 r. Kolegium rozpatrzyło w styczniu 2013 r.

W dniach od 23 stycznia do 21 lutego 2012 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży przeprowadzona została kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku. Kontrolą objęto wykonanie budżetu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego w 2011 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W dniu 31 grudnia 2012 r. została przeprowadzona kontrola Archiwum Państwowego, Oddział w Łomży. Głównym zaleceniem pokontrolnym Archiwum Państwowego było zobowiązanie Prezesa Kolegium do podjęcia działań mających na celu wygospodarowanie oddzielnego pomieszczenia na archiwum zakładowe. Mając to na względzie prezes Kolegium dwukrotnie występował do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie wynajmowanej powierzchni o jeden pokój z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Jednak jak dotychczas bezskutecznie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży prowadziło działalność pozaorzeczniczą. W Nowogrodzie odbyła się konferencja szkoleniowa organizowana przez tutejsze kolegium z udziałem członków kolegiów w: Białej Podlaskiej, Białymstoku, Ciechanowie, Olsztynie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Suwałkach, Warszawie, Zielonej Górze. Prezes Kolegium uczestniczył w Zgromadzeniach Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Trzech etatowych członków kolegium uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez SKO w Poznaniu i w Olsztynie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, zasad konstytucyjnych i gospodarki nieruchomościami. Również trzech członków kolegium uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez OIRP w Białymstoku np. skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym. Kontynuowana była współpraca z Prokuraturą Okręgową w Łomży, polegająca na udzielaniu na wniosek prokuratora informacji o rodzajach spraw wpływających do organu odwoławczego i sposobach ich załatwienia.

Wydatki budżetowe, ustalone w planie finansowym na kwotę 1001000 zł zostały zwiększone w ciągu roku budżetowego dwiema decyzjami Ministra Finansów o kwotę 22.450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Kolegium oraz o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne. Ponadto Prezes Kolegium zgodnie z postanowieniami art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonał zmian w planie wydatków przenosząc pięcioma decyzjami środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wydatki Kolegium wyniosły 1021214,85 zł. Najwięcej środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych, które wyniosły łącznie 885617,59 zł tj. 86,72% wydatków ogółem. Pozostałe środki wykorzystano na pokrycie kosztów działalności statutowej i utrzymania SKO.

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży zatrudnionych było 5 etatowych członków i pracowników biura, w tym informatyk. Osoby te jak i pracownicy biura posiadały odpowiednie kwalifikacje, określone przepisami ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz.856 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi.

Wynagrodzenia pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ustalone były w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura Kolegium ( Dz. U. z 2002 r., nr 109, poz. 960 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

*sprawy administracyjne i z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego

 

 

 

Data powstania: środa, 27 sie 2014 10:13
Data opublikowania: środa, 27 sie 2014 10:13
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5482 razy