Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

 

CZĘŚĆ I 

1. Zagadnienia ogólne

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomża, które jest na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Sprawy indywidualne rozstrzygane są w składach trzyosobowych. Członkowie Kolegium związani są wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Postępowanie skargowe nad orzecznictwem Kolegium odbywa się przed sądami administracyjnymi ( Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny ), a w niektórych sytuacjach przed sądami powszechnymi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową, dlatego też w zakresie gospodarki finansowej kontrolę nad kolegiami sprawuje Najwyższa Izba Kontroli. 

2. Obsada kadrowa Kolegium

A.    Kolegium składa się z 14 członków : 4 etatowych i 10 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 4

wyższe administracyjne : 0

 

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego : 3
 - referendarza : 1

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 2

wyższe administracyjne : 3

wyższe inne : (przykładowo)

budowlane : 1

organizacja i zarządzanie : 0

rolnicze : 1

geodezyjne : 2

architektura : 1

vacat : 2

 

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego : 1
 - referendarza : 0

 

B. Biuro Kolegium składa się z 5 osób.

 Nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Kolegium, gdyż dotychczasowy Prezes Pan Stanisław Grodzki odszedł na emeryturę, pełniąc obowiązki Prezesa Kolegium do dnia 6 sierpnia 2008 r.  Nowym Prezesem została Pani Anna Sadowska, dotychczasowy Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, która w dniu 30 lipca 2007 r. otrzymała akt powołania od Prezesa Rady Ministrów. Innych zmian w obsadzie etatowej nie było.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w gmachu Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2, w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę Podlaskiego. Ogólna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi 172,3 m², która w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby Kolegium.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

-          12 zestawów komputerowych,

-          2 kserokopiarki,

-          1 skaner,

-          1 centrala telefoniczna,

-          2 laptopy,

-          1 zestaw nagłaśniający,

-          1 aparat cyfrowy,

-          1 dyktafon.

Istniejący stan sprzętu zaspokaja potrzeby Kolegium.

CZĘŚĆ II

1. Statystyka spraw

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją   -    1157

-     w tym spraw :

-     1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /[i]-          57

-     2) wpływ spraw w roku objętym informacją. -                                       897

-     3) w tym odwołania od decyzji marszałka województwa -                       0

B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

1.    Liczba spraw administracyjnych -                                                                                844

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Ilość spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

201

2.

działalność gospodarcza

1

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

131

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

325

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

68

6.

ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek

16

7.

prawo wodne

4

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

2

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

19

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

59

11.

prawo górnicze i geologiczne

1

12.

egzekucja administracyjna

0

13.

inne, pozostałe

17

2.    Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste -              53

3.    Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) -                                                            562

4.     Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. – 5                   

 

2. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

 

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją/[ii] -         1040

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /[iii]

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    pkt C ppkt 1

562

2.

akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /[iv]

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    pkt C ppkt 2

287

3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

8

 

 

19

4.

inne postanowienia /[v]

 

159

5.

sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

13

 

B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku/[vi] -                      32

C. Sposób rozstrzygnięcia: 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /[vii]

253

decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

114

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

147

umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

12

inne ( np. art. 97 § 1 i art. 98 Kpa oraz art. 134 Kpa) -jako I instancja 3 sprawy

                                                                                                                              -jako II instancja 36 spraw

39

2.

Odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8

3

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /[viii]

2

decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

 1

decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8

32

inne ( np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa )

246

3. Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,

A. Liczba orzeczeń ogółem -                                                                                   65

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Ilość spraw

1.

oddalenie wniosku

48

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty

5

3.

ugoda

8

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

2

5.

umorzenie postępowania

0

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

2

7.

inne

0

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium -                                 10

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium/[ix] -                      5

CZĘŚĆ III

1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,
ogółem -            120

wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu -                                                                         21,3 %

2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ogółem -                                                                                               1

3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Popsa,
ogółem -                                                                         3

4. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Białymstoku,
ogółem /[x]                                                             97

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /[xi] :

 • 2001 r. – 0
 • 2002 r. – 1
 • 2003 r. – 0
 • 2004 r. – 2
 • 2005 r. – 2
 • 2006 r. - 32
 • 2007 r.-  60

A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

14

2.

oddalenie skargi

63

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

17

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

0

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

0

6.

umorzenie postępowania

3

B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

1

2.

oddalenie skargi

0

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

0

4.

umorzenie postępowania

0

·         wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku /[xii]                           17,5                                   %

5. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -       0

·         wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją -                                 0 %

6. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny  Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem /10  - 6

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /11 :

 • 2004r. – 0
 • 2005r. – 4
 • 2006r. -  2
 • 2007r.  - 0

A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi – art. 180 Popsa

0

2.

oddalenie skargi – art. 184 Popsa

6

3.

uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – art. 185 § 1 Popsa

0

4.

uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji – art. 188 Popsa

0

5.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi – art.189 Popsa

0

6.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania – art.189 Popsa

0

 

Data powstania: piątek, 4 lis 2011 11:16
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2011 11:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6754 razy