Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

 

CZĘŚĆ I

1. Zagadnienia ogólne

 

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Wysokomazowiecki, Zambrowski i Miasto Łomża, które jest na prawach powiatu wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Są w pełni niezawisłe.

Postępowanie skargowe nad orzecznictwem Kolegium odbywa się przed sądem administracyjnym ( Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny ), a w niektórych sytuacjach przed sądami powszechnymi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową. W zakresie gospodarki budżetowej

 

 

2. Obsada kadrowa Kolegium

A. Kolegium składa się z 16 członków : 5 etatowych i 11 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 5

wyższe administracyjne : 0

 

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego : 4
 - referendarza : 1

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 1

wyższe administracyjne : 4

wyższe inne : (przykładowo)

budowlane : 1

organizacja i zarządzanie : 0

ekonomiczne : 2

geodezyjne : 2

architektura : 1

vacat : 1

 

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego : 1
 - referendarza : 0

B. Wśród członków Kolegium jest Pan Tadeusz B.Babiel pozaetatowy członek Kolegium, posiadający na swoim koncie wydane 2 książki. Są to między innymi książki:

1.      „Pozwolenie budowlane. Warunki zabudowy. Tryb zaskarżania”

2.      „Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji”

obie wydane przez Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa.

Ponadto w książce „Autorskie prawa zależne projektantów w budownictwie” opublikował artykuł „Gdy życie każe projektować inaczej”. Wydał też mnóstwo artykułów w innych wydawnictwach, i tak:

-          Niebezpieczny budowlany poker – Rzeczpospolita

-          Nie żądaj więcej – Samorząd Europejski

-          Prawo niech zawsze prawo znaczy – Samorząd Europejski

-          Co wolno wojewodzie – Samorząd Europejski

-          Bliższy sąsiad za miedzą – Samorząd Europejski

-          Coś za coś – Samorząd Europejski

-          ABC dla tych, którzy się budują – Vademecum Rzeczpospoliej

-          Nadzór budowlany – Rzeczpospolita

-          Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego – Monitor prawniczy i wiele innych.

 

C. Biuro Kolegium składa się z 5 osób.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

 

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży mieści się w gmachu Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2, w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę Podlaskiego. Ogólna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi 187,2 m² w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby Kolegium.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny jest następujący:

-          11 zestawów komputerowych,

-          3 kserokopiarki,

-          1 skaner,

-          1 centrala telefoniczna,

-          1 laptop,

-          1 zestaw nagłaśniający

Istniejący stan sprzętu zaspokaja potrzeby Kolegium.

 

CZĘŚĆ II

1. Statystyka spraw

 

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją   -    1715

-     w tym spraw :

-     1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /[i]-          44

-     2) wpływ spraw w roku objętym informacją. -                                     1445

-     3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa -                       0

 

B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

1.    Liczba spraw administracyjnych -                                                                              1387

Lp.

Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji

Ilość spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

150

2.

działalność gospodarcza

3

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

97

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

878

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne

58

6.

ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek

42

7.

prawo wodne

5

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

5

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

30

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

45

11.

prawo górnicze i geologiczne

2

12.

egzekucja administracyjna

2

13.

inne, pozostałe

70

2.    Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste -              58

3.    Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) -                                                          1272

4.     Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. - 88                 

 

2. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

 

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją/[ii] -         1387

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /[iii]

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    pkt C ppkt 1

1091

2.

akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /[iv]

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    pkt C ppkt 2

160

3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :

uznające zażalenia za uzasadnione

10

 

 

28

4.

inne postanowienia /[v]

 

100

5.

sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

8

 

B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku/[vi] -                       55

C. Sposób rozstrzygnięcia: 

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Ilość spraw

1.

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /[vii]

319

decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

72

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

616

umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

10

inne ( np. art. 97 § 1 i art. 98 Kpa oraz art. 134 Kpa)

56

2.

odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8

1

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /[viii]

4

decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

 37

decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8

24

inne ( np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa )

205

3. Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,

A. Liczba orzeczeń ogółem -                                                                                   43

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Ilość spraw

1.

oddalenie wniosku

31

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty

7

3.

ugoda

4

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

0

5.

umorzenie postępowania

0

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

1

7.

inne

0

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium -                                 15

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium/[ix] -                     16

CZĘŚĆ III

1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku,
ogółem -            137

wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu -                                                                         10,8 %

2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ogółem -                                                                                               2

3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Popsa,
ogółem -                                                                         3

4. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Białymstoku,
ogółem /[x]  -                                                        141

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /[xi] :

 • 2001r. – 0
 • 2002r. – 0
 • 2003r. – 0
 • 2004r. – 2
 • 2005r. – 73
 • 2006r. -  66

A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

27

2.

oddalenie skargi

88

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

20

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

5

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

0

6.

umorzenie postępowania

1

B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi

1

2.

oddalenie skargi

1

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

0

4.

umorzenie postępowania

0

·         wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku /[xii]                                                                     17,7%

5. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  -       0

·         wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją -                                 0 %

6. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny  Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem /10  - 2

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /11 :

 • 2004r. – 0
 • 2005r. – 2
 • 2006r. -  2

A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Ilość spraw

1.

odrzucenie skargi – art. 180 Popsa

0

2.

oddalenie skargi – art. 184 Popsa

2

3.

uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – art. 185 § 1 Popsa

0

4.

uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji – art. 188 Popsa

0

5.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi – art.189 Popsa

0

6.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania – art.189 Popsa

0

 [i]  -  dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku poprzedzającym okres objęty informacją, ale nie były rozpatrywane przez SKO w roku wpłynięcia, tylko w roku objętym informacją;

[ii]  -  dot. spraw, które zostały rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją, a wpłynęły do SKO w roku poprzedzającym okres objęty informacją (a nie były rozpatrywane przez SKO w roku wpłynięcia) oraz te, które wpłynęły w roku objętym informacją oraz były w nim rozpatrzone;

[iii] - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ;

[iv] - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 Kpa oraz art. 247 § 3 Op) lub wznowienia postępowania (art. 145 § 1 Kpa oraz art. 240 § 1 Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa, art. 169 § 4 Op, decyzja zmieniająca albo uchylająca postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 Op oraz inne wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ;

[v]  - np. postanowienia dot. sporów kompetencyjnych (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu wskutek wyłączenia (art.25-27 Kpa oraz art.130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art.31§ 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art. 59 § 1 i 2 Kpa), odmowy udostępnienia akt ( art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Op), wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienie oraz sprostowanie (art.113 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji (art.224 § 3 pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IX Kpa);

[vi]  -  dot. spraw, które nie zostały rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją, a wpłynęły do SKO w roku objętym informacją;

[vii]  -  dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa

[viii]  -  dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa

[ix] -  dot. spraw, które nie zostały rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją, a wpłynęły do SKO w roku objętym informacją;

[x] - w tym punkcie ujęte zostały łącznie wszystkie skargi rozpatrzone przez sąd w roku objętym informacją, bez względu na to, kiedy skarga została przesłana do sądu;

[xi]  -  chodzi o rok, w którym skarga została przesłana do sądu;

[xii]  - podany procentowo stosunek spraw, w których zostało przez WSA prawomocnymi orzeczeniami uchylone rozstrzygnięcie SKO lub stwierdzona nieważność (niezgodność z prawem) orzeczenia SKO do wszystkich skarg rozpatrzonych przez WSA i przez niego rozpatrywanych w roku objętym informacją, z uwzględnieniem weryfikacji wyroków WSA przez NSA w Warszawie po rozpatrzeniu skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA;

Załącznik do Informacji  o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w XXXXXXX za rok 200X - przepisy odpowiadające rodzajowi spraw :

Ad. 1 :

·         ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z p.zm.),

·         ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z p.zm.)

·         ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z p.zm.),

 • ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr45, poz.435 z p.zm.),

·         ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz.2532 z p.zm.),

Ad. 2 :

 • ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z p.zm.)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1808)

Ad. 3 :

 • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z p.zm.)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z p.zm.)

Ad. 4 :

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732),
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572)
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z p.zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z p.zm.)
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z p.zm.)

Ad. 5 :

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz.1459),
 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z p.zm.) – art.73,
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1993r. Nr 71, poz.324) – art.118,
 • ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10, poz.53) – art. 6,
 • ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140),
 • ustawa z dnia 29 maja 1974r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz.U. Nr 21, poz.118),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych (DZ.U. Nr 39, poz.198),
 • dekret z dnia 18 kwietnia 1955r. o uwłaszczeniach i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz.U. z 1961r. Nr 32, poz.161)

Ad. 6 :

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z p.zm.)
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.Nr 106, poz.1002)
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z p.zm.)

Ad. 7 :

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z p.zm.)

Ad. 8 :

 • ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr45, poz.435 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273z p.zm.)
 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999r. Nr 66, poz.750 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266)
 • ustawa z dnia 13 października 1995r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005r. Nr 127, poz.1066 z p.zm.)

Ad. 9 :

 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z p.zm.)

Ad. 10 :

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 z p.zm.),
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2088 z p.zm.)

Ad. 11 :

 • ustawa z dnia  4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z p.zm.)

Ad. 12 :

 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. - Postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz.968 z p.zm.)

Ad. 13 :

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z p.zm.)

·         ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.909),

·         ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379),

 • np. nie ujęte powyżej inne ustawy określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz.1462) np. o fundacjach itd.
 •  
Data powstania: piątek, 4 lis 2011 11:11
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2011 11:13
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6467 razy