Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

 

I Zagadnienia ogólne

 

            Podstawę prawną funkcjonowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856 z późn.zm.) oraz wydane w oparciu o delegację ustawową rozporządzenie wykonawcze.

Zgodnie z tą ustawą Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

            Kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ww ustaw. Orzekają także w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

            Obszar właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych ( Dz. U. Nr 198, poz. 1925 z 2003 r.), obejmuje powiaty: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Wysokomazowiecki, Zambrowski i miasto Łomża, które jest na prawach powiatu.

            Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegia są w pełni niezawisłe. Związane są wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Kontrolę merytoryczną, czyli nad orzecznictwem Kolegiów, sprawują sądy administracyjne ( Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny ).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową, dlatego też w zakresie gospodarki finansowej kontrolę nad kolegiami sprawuje Najwyższa Izba Kontroli.

II Obsada kadrowa Kolegium

 

A Kolegium składa się z 17 członków: 5 etatowych i 12 pozaetatowych.

 

Liczba członków etatowych mających wykształcenie:

wyższe prawnicze: 5

wyższe administracyjne: 0

Liczba członków pozaetatowych  mających wykształcenie:

wyższe prawnicze:

1

wyższe administracyjne:

4

wyższe inne:

1 budowlane

2 ekonomiczne

2 geodezyjne

1 architektura

1 vacat

       

 

B. Biuro Kolegium składa się z 5 osób. Nastąpiła zmiana na stanowisku Głównej Księgowej. Z dniem 2 stycznia 2005 r. stanowisko to objęła Pani Krystyna Zabielska. Pani Helena Sakowska, poprzednia Główna Księgowa SKO w Łomży, odeszła na emeryturę z dniem 31 grudnia 2005 roku.

Innych zmian w obsadzie etatowej nie było.

 

III Lokal i wyposażenie Kolegium

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży mieści się w Łomży przy ul. Nowej 2, w części budynku użyczonej Kolegium przez Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku. Ogólna powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi  172,30 m².

Czynione są starania o uzyskanie w 2006 r. pomieszczenia na utworzenie archiwum, zgodnie z zaleceniem Archiwum Państwowego w Białymstoku.

            Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowo – techniczny:

-          11 zestawów komputerowych,

-          3 kserokopiarki,

-          1 skaner,

-          1 centrala telefoniczna,

-          2 laptopy.

Istniejący sprzęt biurowy w pełni  zaspokaja potrzeby Kolegium. 

IV Statystyka spraw

 A. Liczba spraw ujętych w informacji ogółem w roku objętym informacją - 1338                 

      w tym spraw:

      1) wpływ spraw w roku objętym informacją            (wg rodzajów)- 1046

-          wg dziennika podawczego – 128

-          ogólna liczba skarg do WSA i NSA - 164                            

      2) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją - 44

      3) odwołania od decyzji Marszałka Województwa  - 0

B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją:

 

1) Liczba spraw ogółem (oprócz spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste): 1025

 

l.p.

rodzaj sprawy

liczba spraw

  1.

oświata

47

  2.

handel, sprzedaż i podawanie alkoholu

  28

  3.

działalność gospodarcza

   6

  4.

transport, zajęcie pasa drogowego

51

  5.

ewidencja i rejestracja pojazdów, zezwolenia na prowadzenie pojazdów

35

  6.

gospodarka i zarządzanie drogami, pojazdy nienormatywne

  0

  7.

podatki i opłaty lokalne

193

  8.

dostęp do informacji publicznej

   2

  9.

ochrona środowiska i ochrona przyrody

  86

10.

prawo wodne

  7

11.

dodatki mieszkaniowe

56

12.

gospodarka nieruchomościami

71

13.

zagospodarowanie przestrzenne

108

14.

pomoc społeczna

319

15.

egzekucja administracyjna

   7

16.

inne, pozostałe

   9

 

2) Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste - 21                  

 V Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją - 1002                              

B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku -44                                             

C. Sposób rozstrzygnięcia:

 

l.p.

określenie rodzaju rozstrzygnięcia

liczba spraw

  1.

sprawy rozstrzygnięte w formie decyzji i postanowień w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości orzeczenia organu I instancji,

w tym:

- decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej – 312

- decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej) – 127

- decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 233 § 1 pkt 2b Ordynacji podatkowej)

- decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej) –164

- decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych (art. 156-158 Kpa oraz art. 247-251 Ordynacji podatkowej) – 9

- decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156-158 Kpa oraz art. 247-251 Ordynacji podatkowej) - 87

699

  2.

Sprawy rozstrzygnięte w inny sposób

w tym:

- stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienia terminu do jego wniesienia (art. 134 Kpa oraz art. 228 Ordynacji podatkowej) – 60

- zawieszenie postępowania (art. 97 i 98 Kpa oraz art. 201 i 204 Ordynacji podatkowej) – 2

- umorzenie postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej) – 22

- odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Ordynacji podatkowej) - 0

- odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) lub odmowa wznowienia postępowania (art.149 § 3 oraz 243 § 3 Op) - 2

- inne (np. odmowa przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego, zmiana własnego orzeczenia, stwierdzenie nieważności własnego orzeczenia, odmowa zawieszenia postępowania i in.) – 174

 260

  3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu,

w tym: 30

- uznające zażalenie za uzasadnione -6

30

  4.

 

sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Kpa

13

 

VI Liczba orzeczeń w sprawach opłat za użytkowanie wieczyste ogółem

 

A.  Charakterystyka orzeczeń:

 

l.p.

sposób załatwienia wniosków

liczba spraw

1.

oddalenie wniosku

 7

2.

ustalenie nowej wysokości opłaty

 6

3.

ugoda

          4

4.

umorzenie postępowania

 0  

5.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

 0

 

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 2                                                  

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium - 4                           

       VII Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych do Wojewódzkiego

        Sądu Administracyjnego w Białymstoku w roku objętym informacją - 161                                          

-          wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych

      rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu – 16%                                                    

VIII Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowanych do Wojewódz-kiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku  w roku objętym informacją        - 9          

 

IX Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie w

      trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admini-

      stracyjnymi   - 3                                                                     

 

X Liczba spraw rozpoznanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

    w Białymstoku w roku objętym informacją  - 80                                                 

 

  1. Prawomocne rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na decyzje (postanowienia) Kolegium:

 

l.p.

sposób załatwienia skarg

liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

30

2.

oddalenie skargi

34

3.

uchylenie decyzji (postanowienia)

11 

4.

stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia)

 0  

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji (postanowienia)

0   

6.

umorzenie postępowania

5   

 

  1. Prawomocne rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium:

l.p.

sposób załatwienia skargi

liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

3

2.

oddalenie skargi

5

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

0

4.

umorzenie postępowania

1

XI Liczba skarg kasacyjnych wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku objętym informacją     

      A. Skargi wniesione przez Kolegium - 0

      B. Skargi wniesione przez inne strony postępowania - 3

XII Liczba spraw rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny

       w roku objętym informacją  -2                                                                                             

 

Rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

l.p.

sposób załatwienia skarg

liczba spraw

1.

odrzucenie skargi kasacyjnej

0

2.

oddalenie skargi kasacyjnej

2

3.

uwzględnienie skargi kasacyjnej

 0

4.

umorzenie postępowania

 0  

Data powstania: piątek, 4 lis 2011 10:57
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2011 11:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6807 razy