Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/33/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

SKO.412/33/2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 grudnia 2023 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Zambrów z dnia 7 listopada 2023 r., nr Rrg.6220.15.2022 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych z zastosowaniem kogeneracji na terenie kotłowni w Czerwonym Borze”, zlokalizowanego na dz. nr 58/44, obręb Czerwony Bór, gm. Zambrów w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

W dniu 19 grudnia 2023 r.  udostępniono treść decyzji w BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                              Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 gru 2023 13:19
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2023 13:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 341 razy