Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 11 lipca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 Łomży

SKO.433/65/2019OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 11 lipca 2019 r.

         

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 marca 2018 r., nr RG.6733.6.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, z uwagi na wydanie jej z naruszeniem prawa.

Stosownie do art.  10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje żądania, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej) w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój nr 116, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 11 lip 2019 15:19
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2019 15:20
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 704 razy