Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

OBWIESZCZENIE SKO z dnia 1 lipca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
SKO.412/23,24/2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu
1 lipca 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Grajewo z dnia 20
maja 2019 r. nr R.6220.18.2015 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433,
obręb Szymany, gmina Grajewo, w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną
decyzję.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.
Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jej niezgodności z prawem, za
pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30
dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł.
Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie
jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie
adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Anna Sadowska
Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 1 lip 2019 14:34
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lip 2019 14:35
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 356 razy