Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE S-KO.412/62/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Łomża, dnia 28 listopada 2014 r.

 

S-KO.412/62/2014

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 149 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.856 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

 

przewodniczący -       Janusz Krajewski /spr./

członkowie        -        Karolina Modzelewska

-        Anna Magdalena Zawadzka

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. sprawy dotyczącej wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 lipca 2013 r. S-KO.412/13/2013:

 

1/ stwierdzającą zasadność skargi i uchylającą w całości swoją decyzję nr SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, na nieruchomości nr 149,

 

2/ odmawiającą wydania Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, gmina Czyżew na nieruchomości nr 149.

 

wznawia postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 lipca 2013 r. S-KO.412/13/2013.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskiem złożonym w dniu 12 listopada 2014 r.Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zażądała wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 lipca 2013 r. S-KO.412/13/2013, stwierdzającą zasadność skargi i uchylającą w całości swoją decyzję nr SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.11.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, na nieruchomości nr 149, oraz odmawiającej wydania Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy, gmina Czyżew na nieruchomości nr 149, na podstawie art. 145 § 1 pkt 5,7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując sprawę stwierdziło, że zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 lipca 2013 r. S-KO.412/13/2013, na podstawie art. 145 § 1 pkt ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzję z dnia 22 lipca 2013 r. S-KO.412/13/2013 wydało z uwagi na niezgodność lokalizacji inwestycji z ustaleniami uchwalonego przez Radę Miejską w Czyżewie miejscowego planu zagospodarowania gminy Czyżew, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 czerwca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 16 października 2014 r. sygn.akt II SA/Bk 616/14 stwierdził nieważność tej uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie XXVII/195/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie sąd ten stwierdził, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku. W tej sytuacji decyzja Kolegium została wydana w oparciu o inną decyzję- uchwałę, która została następnie uchylona przez sąd. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zapadł w dniu 16 października 2014 r, natomiast żądanie wznowienia postępowania złożono w dniu 12 listopada 2014 r. a więc w przewidzianym terminie 1 miesiąca na dokonanie tej czynności. Niniejsze postanowienie Kolegium stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji postanowienia.

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

przewodniczący -       Janusz Krajewski /spr./

członkowie        -        Karolina Modzelewska

 

-        Anna Magdalena Zawadzka

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1) Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

2) Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27

 

3) Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul.Nagodziców 16/8,

 

03-188 Warszawa

 

4) Burmistrz Czyżewa

 

5) pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: piątek, 28 lis 2014 11:58
Data opublikowania: piątek, 28 lis 2014 12:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3428 razy