Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 412/13/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

 

Łomża, dnia 3 czerwca  2013 r.

 

SKO. 412/13/2013

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska

                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                          Grzegorz Leszczyński

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 r. odwołań: Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim 27 oraz Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie ul. Halicka 9 od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.7.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowanej postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149, 

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i ustala Wikar Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, gmina Czyżew na nieruchomości nr 149.

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy wynoszącej do 3,2 MW i zlokalizowane będzie na działce nr 149 w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy w gminie Czyżew. Turbina o maksymalnej mocy akustycznej 105 dB(A) w porze nocnej zostanie osadzona na wieży o wysokości do 165 m, a pojedyncza łopata wirnika będzie miała długość do 65 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się również budowę abonenckiej stacji elektroenergetycznej (GPZ), drogi dojazdowej, placów manewrowych, zjazdów i przejazdów zlokalizowanych w sąsiedztwie wieży elektrowni, a także przyłączeniowej podziemnej linii energetycznej. Na terenie przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1.        Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 770 m;

2.        Podczas realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zasad prawidłowej organizacji pracy, stosować sprawny technicznie sprzęt oraz dbać o jego należyte użytkowanie;

3.        Ograniczyć do minimum zajęcie terenu i zniszczenie roślinności w czasie prowadzenia prac budowlanych;

4.        Na czas prowadzenia prac budowlanych wytyczyć tymczasowy plac montażowo-­budowlany. Po zakończeniu budowy zrekultywować teren placu budowy, zaplecza i tymczasowych dróg dojazdowych;

5.        W trakcie prac budowlanych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;

6.        Materiały budowlane i elementy elektrowni składować na działce inwestora;

7.        W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymać dopuszczalne poziomy hałasu w stosunku do najbliższych terenów chronionych akustycznie na poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocnej;

8.        W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia projektowanej elektrowni wiatrowej, należy wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, ze zm.). Pomiary akustyczne należy przeprowadzić (w porze dziennej i nocnej) przy warunkach wiatrowych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na akustyczną jakość środowiska. Punkty pomiarowe należy zlokalizować w pobliżu skrajnych zabudowań pobliskich miejscowości. W wypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów imisji hałasu w obrębie terenów zabudowanych, leżących w sąsiedztwie przedmiotowej elektrowni wiatrowej, należy podjąć działania dla ograniczenia emisji hałasu poprzez dokonanie korekty nastawienia turbiny;

9.        Pomiary w zakresie imisji hałasu powinny być przeprowadzone przez osoby do tego upoważnione, dysponujące sprzętem technicznym o stosownych parametrach, dopuszczalnym i zalegalizowanym do tego rodzaju pomiarów;

10.     Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata, na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, pomiary akustyczne należy prowadzić przy warunkach wiatrowych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na akustyczną jakość środowiska. Wyniki pomiarów oraz opis dokonanych korekt należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po wykonaniu pomiarów kontrolnych;

11.     Prace przy wykorzystaniu ciężkich maszyn budowlanych prowadzić tylko w porze dziennej tj. w godzinach od 600 : do 2200 (o ile względy techniczne nie będą wymagały prowadzenia prac ciągłych);

12.     Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia do użytkowania, w przypadku ewentualnej awarii należy zabezpieczyć grunt w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi, pochodzącymi z uszkodzonych maszyn;

13.     Unikać pozostawiania maszyn i urządzeń na biegu jałowym,

14.     Prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości i zapobiegania awariom technicznym;

15.     Materiały sypkie transportować wywrotkami  wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie, a w przypadku transportowania ziemi i gleby stosować zraszanie;

16.     Stosować gotowe mieszanki betonu wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy;

17.     Wyznaczyć miejsce na gromadzenie i segregację odpadów komunalnych i odpadów powstających w czasie wykopów i prac montażowych;

18.     Należy zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi, niedopuszczalne jest pozostawienie w wykopach jakichkolwiek odpadów;

19.     Odpady powstające w wyniku prac budowlanych przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom lub wywieźć na najbliższe składowisko odpadów, a zużyte oleje i smary przekazywać firmom posiadającym zezwolenia na odbiór odpadów niebezpiecznych;

20.     Prace ziemne prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajnej gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana w celu późniejszego jej wykorzystania do rekultywacji terenu w końcowej fazie robót;

21.     Na terenie inwestycji, w wypadku odkrycia stanowisk i zabytków archeologicznych w trakcie prowadzenia prac budowlanych, należy wstrzymać prace budowlane niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, jak również przeprowadzić archeologiczne badania ratunkowe w niezbędnym zakresie wskazanym przez ww. organ, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

22.     Zaplecze budowlane należy wyposażyć w sanitariaty a ścieki socjalno-bytowe odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewniać ich wywożenie przez uprawnione firmy;

23.     Podczas prac zapewnić stały nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadającego wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków siedlisk w szerokim zakresie, którego zadaniem będzie kontrolowanie inwestycji i zapobieganie ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochrony przyrody, wstrzymanie prac i wystąpienie o stosowne decyzje i zezwolenia np. na niszczenie siedlisk zwierząt lub ich przenoszenie w inne miejsca;

24.     Jeżeli dojdzie do konieczności wycięcie drzew i krzewów w miejscu wytyczenia elektrowni wiatrowej z osprzętem, to wycinka może nastąpić tylko po przeprowadzeniu wymaganych prawem badań określających zakres wpływu wycinki drzew na środowisko i uzyskaniu, w odrębnie prowadzonym postępowaniu administracyjnym, stosownego zezwolenia. Wycinka drzew musi być ograniczona do niezbędnego minimum.

25.     Z uwagi na możliwe lęgi ptaków, ewentualną wycinkę drzew i krzewów prowadzić w terminie od l sierpnia do 28/29 lutego;

26.     Na etapie likwidacji przedsięwzięcia zapewnić wywóz odpadów na składowisko lub do ponownego ich wykorzystania, a teren po fundamentach przywrócić do stanu wyjściowego poprzez wypełnienie substratem glebowym wraz z wprowadzeniem roślinności;

27.     Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa wart. 72 ust. l pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z póź. zm.).

1.        Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przyjmując technologie i urządzenia przyjazne środowisku oraz zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich;

2.        Projekt budowlany winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie na środowisko w szczególności w fazie eksploatacji;

3.        W projekcie budowlanym należy sporządzić bilans mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji oraz określić warunki i sposób ich zagospodarowania oraz rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z realizacją przedsięwzięcia;

4.        Urządzenia mechaniczne elektrowni wiatrowej, które podczas eksploatacji będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych;

5.        Elementy elektrowni pomalować w kolorystyce niwelującej wyróżnianie się konstrukcji z otoczenia oraz zastosować matową farbę w celu likwidacji refleksów świetlnych;

6.        Zaprojektować oznakowanie przeszkodowe turbiny wiatrowej;

-  oznakowanie dzienne w postaci zewnętrznych końcówek śmigieł pomalowanych w 5 pasów jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty (naprzemiennie: 3 kolory czerwonego i 2 białego),

- oznakowanie nocne w postaci lamp emitujących światło o średniej intensywności, umieszczonych na najwyższym poziomie gondoli;

7.        Zaprojektować separator sedymentacyjno-flotacyjny na odpływie wód deszczowych z poletka transformatorowego;

8.        Zaprojektować zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii umożliwią przejęcie całej pojemności zastosowanego w elektrowni wiatrowej oleju transformatorowego;

9.        Nie lokalizować turbiny w odległości mniejszej niż 200 m od przydrożnych szpalerów drzew oraz zadrzewień o powierzchni większej niż 0,1 ha;

10.     Nie wprowadzać zadrzewień i ciągów zieleni w pobliżu turbiny i dróg dojazdowych.

 

IV. Nie ustala się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

V. Nie ustala się wymogów przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego powinna być znaczna, tzn. mogąca w sposób istotny wpływać na stan środowiska w państwie trzecim. Taka możliwość transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występuje  z uwagi na jego:

-      rodzaj i skalę oraz

-      położenie w odległości ok. 81 km od południowo-wschodniej, ok.104 km od wschodniej i ok. 244 km od północnej granicy RP.

 

VI. Nakłada się obowiązek

Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym prowadzenia monitoringu instalacji w trakcie eksploatacji polegający na okresowych pomiarach kontrolnych emisji hałasu generowanego przez elektrownię wiatrową w stosunku do najbliższej zabudowy. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów, należy podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska np. remont lub wymiana elementów generujących nadmierny hałas. Pierwsze pomiary należy wykonać w okresie miesiąca od uruchomienia turbiny wiatrowej, a wyniki badań wraz z ich analizą przekazać do RDOŚ w Białymstoku, PPIS w Wysokiem Mazowieckiem oraz do Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

 

VII. Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

VIII. Stwierdza się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach, postępowania w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

IX. Nakłada się obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej :

1.        Po zrealizowaniu przedsięwzięcia prowadzić monitoring porealizacyjny awifauny, przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat jej funkcjonowania, przy czym obowiązkowo należy objąć monitoringiem pierwsze dwa lata. Monitoring powinien uwzględniać wszystkie okresy fenologiczne;

2.         Monitoring awifauny prowadzić poprzez badania śmiertelności ptaków - określenie gatunku, liczenie zabitych ptaków, stwierdzenie czy jest to wynikiem kolizji z elektrownią wiatrową, wraz z zanotowaniem daty stwierdzenia w oparciu o kontrole, co 10-18 dni.

3.        Monitoring porealizacyjny prowadzić w oparciu o metodykę zawartą w opracowaniach:

-      Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 "Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki",

-      Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 ,,Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" (wersja II grudzień 2009, www.nietoperze.pl/wiatraki-wytyczne-2009-II.pdf). Jeśli do momentu ukończenia budowy i  rozpoczęcia eksploatacji wydane zostaną nowe wytyczne w tym zakresie, zaleca się dostosowanie metodyki badań poprzez uwzględnienie nowych wytycznych;

4.        Zakres ornitologicznego monitoringu porealizacyjnego powinien objąć m.in.:

a)        badania transektowe liczebności i składu gatunkowego ptaków,

b)        badania w protokole Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych,

c)        badania natężenia wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki,

d)        cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średnio licznych,

e)        liczenia nocne gatunków o aktywności nocnej,

f)         badanie sukcesu lęgowego ptaków szponiastych w strefie 3 km wokół granic terenu inwestycji,

5.        Chiropterologiczny monitoring porealizacyjny powinien objąć m.in.:

a)        automatyczną rejestrację aktywności nietoperzy w pobliżu elektrowni wiatrowej, przeprowadzoną na wysokości osi rotora, a jeśli jest to niewskazane ze względów technicznych (np. wpływ hałasu powodowanego przez urządzenie, na jakość nagrań) - na wieży poniżej rotora w odpowiednim od niego oddaleniu, lecz wciąż na wysokości pracy łopat, przez wszystkie sezony aktywności nietoperzy;

b)         badanie śmiertelności nietoperzy.

6.        Ostateczny zakres monitoringu porealizacyjnego, częstotliwość i sposób prowadzenia winien być opracowany i prowadzony przez eksperta ornitologa i chiropterologa, dostosowany do ekofizjografii terenu i przedłożony do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku;

7.        W przypadku wykazania przez monitoring chiropterolcgiczny znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na nietoperze, należy ustalić i zastosować odpowiednie działania zapobiegawcze lub łagodzące i rozpocząć ponowny 3-1etni monitoring porealizacyjny nietoperzy;

8.        Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z ich interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących, ratunkowych lub kompensacyjnych należy przedstawić w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego monitoringu porealizacyjnego, należy przedłożyć ww. organowi nie później niż w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu każdego z rocznych cykli monitoringowych.

9.        Monitoring hałasu akustycznego - pomiary prowadzić na obszarach zabudowanych.

10.     Sprawozdania z monitoringu należy każdorazowo przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 30 dni od zakończenia każdorazowego rocznego okresu monitoringu.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2011 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW  z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 149.

Burmistrz Czyżewa pismami nr RG 6220.7.2012 z dnia 27 lutego 2012 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 149. Postanowieniem nr WOOŚ-II-4240.97.2012 PL z dnia 12 marca 2012 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w postanowieniu nr NZ 4900.I.24.2012 z dnia 5 marca 2012 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Decyzją nr RG.6220.7.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia „Wikar” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowych uwarunkowań na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149. Przedmiotowa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją nr SKO. 412/27/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, ze wskazaniem, iż brak było podstaw do wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149 w sytuacji uzyskania pozytywnych uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem.

Postanowieniem nr RG. 6220.7.2012 z dnia 3 września 2012 r. Burmistrz Czyżewa stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres.

Obwieszczeniem nr RG 6220.7.2012/4.2013 z dnia 3 września 2012 r. organ zawiadomił osoby będące stronami o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem 149.

Wnioskami nr RG. 6220.7.2012 z dnia 26 października 2012 r. Burmistrz Czyżewa zwrócił się do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydanie opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Postanowieniem nr WOOŚ-II-4240.71.2012 MR z dnia 10 stycznia 2013 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149 i określił warunki jego realizacji. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokim Mazowieckiem w postanowieniu nr NZ 4900.4.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. zaopiniował pozytywnie ww. przedsięwzięcie i określił warunki jego realizacji.

Obwieszczeniem nr RG 6220.7.2012/4.2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. organ zawiadomił o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149 i wyznaczył termin do zapoznania się z raportem i składania uwag i wniosków dotyczących raportu do Burmistrza Czyżewa.

Obwieszczeniem nr RG 6220.7.2012/4.2013 z dnia 15 marca 2013 r. organ zawiadomił osoby będące stronami o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem 149.

Decyzją nr RG 6220.7.2012.2013  z dnia 10 kwietnia 2013 r. Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149.

Z decyzją Burmistrza Czyżewa nie zgodziło się Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim oraz Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie i wniosły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

1) Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim zwróciło się o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji i  wyjaśniło, że:

·               w trakcie postępowania Burmistrz Czyżewa dopuścił się kilku uchybień w zakresie procesu administracyjnego, gdyż nie zastosował art. 7 kpa, a wydana decyzja oparta jest na opinii  Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na raporcie oddziaływania na środowisko złożonym przez firmę Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

·               przedstawiony raport wraz z uzupełnieniem w zakresie ochrony przyrody przedstawia opinii publicznej korzyści związane z wykorzystaniem energii wiatrowej w sposób skrajnie jednostronny i tendencyjny,

·               hałas niesłyszalny tzw. infradźwięki został w ogóle pominięty i zignorowany w raporcie i uzupełnieniu, jedynie w rozdziale 5.5.2. (str. 45) raportu stwierdzono, że „powstałe infradźwięki przy wiatrach przyjętego typu, charakteryzują się poziomami znacznie niższymi od poziomów mających powodować zagrożenie dla zdrowia (jest to niezgodne z polskimi badaniami, opracowaniami i zaleceniami),

·               w raporcie nie przedstawiono inwentaryzacji ptaków w obrębie planowanej inwestycji,

·               firma Wikar Sp. z o.o. planuje na terenie gminy Czyżew rozmieszczenie 18 sztuk pojedynczych turbin wiatrowych w różnych odległościach od siebie (średnio około 1 km), co utworzy efekt bariery dla ptaków zwłaszcza migracyjnych oraz zostanie podniesiona kumulacja oddziaływania na życie i zdrowie mieszkańców poprzez infradźwięki,

·               planowana wycinka drzew i krzewów  w krajobrazie rolniczym prowadzić będzie do utraty siedlisk i żerowisk ptaków i nietoperzy, a także do stepowienia obszarów i zachwiania równowagi ekosystemów i pogorszenia walorów krajobrazowych,

·               w raporcie firmy Wikar brak: parametrów turbin wraz z rysunkami i opisami; informacji o sposobie odbioru wyprodukowanej energii oraz podłączenia do sieci; oszacowania warunków geologicznych i gruntowo-wodnych na terenie całej inwestycji w oparciu o ustawę OOŚ, (art. 66 ust. 1 pkt 2); informacji o zabytkach na terenie inwestycji, (czego wymaga zapis art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy OOŚ); analizy wpływu całej planowanej inwestycji na krajobraz (art. 66 ust. 1 pkt 5); brak przedstawienia w formie graficznej zagadnień hałasu, migotania i zmian krajobrazu (art. 66 ust. 1 pkt 13),

·               raport nie odnosi się do powstałego konfliktu społecznego na terenie planowanej inwestycji 18 turbin wiatrowych na terenie gminy Czyżew.

Końcowo skarżący podniósł, że planowanie inwestycji w oparciu o brak rzetelnych badań i analiz lokalnych jest wysoce nieetyczne i niezgodne z prawem. Zarzucił inwestorowi wprowadzenie w błąd Burmistrza Czyżewa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, co prowadzi do błędnych ocen i wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych.

2) Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie również wniosła o uchylenie decyzji Burmistrza Czyżewa i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zarzucając:

·               naruszenie art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, poprzez wydanie decyzji na podstawie niekompletnego w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych oraz w zakresie uwzględnienia  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

·               naruszenie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy, poprzez nierozpatrzenie wniosków wniesionych przez społeczeństwo i nie wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji motywów, dla których nie zostały one wzięte pod uwagę,

·               naruszenie art. 8 KPA poprzez wydanie decyzji na podstawie nierzetelnej i niekompletnej dokumentacji, nieuzupełnionej przez inwestora pomimo wezwania, w sposób podważający zaufanie pozostałych stron postępowania do organów władzy publicznej,

·               naruszenie art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 poprzez brak wnikliwego zbadania stanu faktycznego i brak podjęcia czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, skutkujące oparciem się na niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji oraz poprzez nie wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji motywów, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko oraz motywów wydania decyzji na podstawie niekompletnej i nierzetelnej dokumentacji.

W piśmie nr RG. 6220.7.12/13 z dnia 15 maja 2013 r. (przy którym przekazano odwołanie Fundacji Myśli Ekologicznej) Burmistrz Czyżewa wyjaśnił, że nie podziela argumentów podniesionych w odwołaniu:

·                odnośnie zarzutu określonego w punktach 1 i 2 odwołania, gdyż w skarżonej decyzji inwestor został zobowiązany w punkcie VIII do przeprowadzenia ponownej oceny na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę tym samym zarzuty te są nieuzasadnione,

·                chybiony jest zarzut naruszenia art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), ponieważ wnioski złożone przez społeczeństwo zostały rozpatrzone i znalazło to odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji,

·                nietrafny jest również zarzut naruszenia przepisów art. 7, art. 11, art. 77 i art. 107 § 3 KPA, gdyż postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

 

Stosownie do art. 73 ust. 1, art. 77 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)        uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;

2)        zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że zostały spełnione ww. warunki, gdyż:

·               postępowanie zostało wszczęte wnioskiem Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 stycznia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW  z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 149, do którego załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą  podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu umożliwiające identyfikację inwestycji, jej zakres, podstawowe parametry, spełniającą wymogi określone w art. 3 ust. l pkt 5 u.o.o.ś.; kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływało, poświadczoną przez właściwy organ oraz wypis uproszczony z rejestru gruntów;

·                 stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), Burmistrz Czyżewa uzyskał opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 149. Oba organy stwierdziły, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie nr WOOŚ-II-4240.97.2012 PL z dnia 12 marca 2012 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz postanowienie nr NZ 4900.I.24.2012 z dnia 5 marca 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem w aktach sprawy),

·               postanowieniem nr RG. 6220.7.2012 z dnia 3 września 2012 r. Burmistrz Czyżewa stwierdził, że przedsięwzięcie polegające na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres,

·               w dniu 17 września 2012 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3.2 MW na działce nr 149 położonej w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy gm. Czyżew”, który następnie uzupełniła na wezwanie organu I instancji pismami z dnia 1 października 2012 r. i 30 listopada 2012 r.,

·               stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) Burmistrz Czyżewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, który postanowieniem nr WOOŚ-II-4240.71.2012 MR z dnia 10 stycznia 2013 r., uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidziane do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149 i określił warunki jego realizacji,

·               Burmistrz Czyżewa zwrócił się również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydanie opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i postanowieniem nr NZ 4900.4.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem zaopiniował pozytywnie ww. przedsięwzięcie i określił warunki jego realizacji,

·               organ I instancji zapewnił stronom postępowania oraz społeczeństwu udział w postępowaniu o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej przez Wikar Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie  budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3.2 MW na działce nr 149 położonej w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy gm. Czyżew, poprzez obwieszczenia o dokonywaniu ww. czynności.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło, że spełnione zostały warunki do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3.2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 149 położonej w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy.

Analizując treść decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 6220.7.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149,  sprostowanej postanowieniem Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.7.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło, że zawiera ona szereg wad w sentencji (błąd w oznaczeniu maksymalnej mocy akustycznej w pkt I; w pkt VI „stwierdzenie obowiązku” zamiast „nałożenie obowiązku”; w pkt VIII „nałożenie obowiązku” zamiast „stwierdzenia obowiązku” oraz zawarcie w tym punkcie elementów, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu decyzji) i w uzasadnieniu decyzji (zawiera sprzeczne twierdzenia dotyczące kompletności raportu stanowiącego główny dowód w rozpatrywanej sprawie), które nie mogą być usunięte poprzez uchylenie decyzji organu I instancji części. Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży skorzystało z uprawnienia wynikającego z art. 138 § 1 pkt 2 KPA i uchyliło zaskarżoną decyzje w całości oraz ustaliło firmie Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia  polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica-Lipusy, na nieruchomości nr 149. Ustalając środowiskowe uwarunkowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uwzględniło, stosownie do przepisu art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.):

·               wnioski zgłoszone przez mieszkańców wsi: Siennica-Lipusy, Kraszewo-Czarne i Murawskie-Miazgi oraz strony postępowania: Andrzeja Zawistowskiego, Mieczysława Mioduszewskiego, Krzysztofa Stokowskiego (właścicieli gruntów bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 149) oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim, w zakresie wytwarzanego hałasu oraz zagrożenia dla ptaków i nietoperzy  występujących na terenie, na którym będzie realizowana budowa elektrowni wiatrowej, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach, postępowania w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę (pkt VIII sentencji) oraz nałożyło obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej i określiło zakres monitoringu  chiropterologicznego (nietoperze) i ornitologicznego (pkt IX sentencji),

·               w całości warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr WOOŚ-II.4242.71.2012.DK z dnia 10 stycznia 2013 r.,

·               w całości warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem nr NZ. 4902.4.2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia określono na podstawie dokumentów złożonych przez inwestora przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w szczególności na podstawie „karty informacyjnej”, w której inwestor wskazał, że zastosuje turbiny wiatrowe firmy Nordex typ N 117, o maksymalnej mocy akustycznej l05 dB lub REpower 3.2 M114 o mocy akustycznej 107dB lub innego producenta o porównywalnych parametrach produkcyjnych i ekologicznych. Natomiast maksymalną moc akustyczną turbiny 105 dB(A) przyjęto na podstawie  uzupełnienia do  „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3.2 MW na działce nr 149 położonej w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy gm. Czyżew” w zakresie klimatu akustycznego (pismo z dnia 30 listopada 2012 r.). Na stronie 10 uzupełnienia wskazano, że źródło hałasu w modelu obliczeniowym znajduje się w miejscu lokalizacji gondoli na wysokości 120 metrów, zaś maksymalna moc akustyczna pojedynczej turbiny wynosi 105 dB(A) oraz, że z obliczeń wynika, iż w sytuacji, kiedy omawiana turbina pracować będzie z pełną mocą akustyczną równą LWA=105 dB(A) oraz uwzględnione zostaną pozostałe turbiny w obliczeniach efektu skumulowanego, na granicy terenów zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej (dla której przyjęto standard jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czyli 40 dB(A) w porze nocnej) nie będą występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Działka, na której planuje się realizację inwestycji leży poza obszarem chronionym przyrodniczo na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 tj. obszar specjalnej ochrony ptaków ,,Dolina Dolnego Bugu"- PLH 140005 oraz Ostoja Nadbużańska PLH 140011 znajdują się w odległości l3 km, zaś Przełomowa Dolina Narwi - PLH 200004 w odległość 33 km. Przedsięwzięcie nie będzie, zatem zlokalizowane na obszarze chronionym, obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Niemniej w celu ochrony przyrodniczej terenu objętego przedsięwzięciem zobowiązano inwestora do prowadzenia prac budowlanych pod stałym nadzorem przyrodniczym w postaci specjalisty przyrodnika (z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadającego wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i siedlisk zwierząt), którego zadaniem będzie kontrolowanie inwestycji i zapobieganie ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody, wstrzymanie prac i wystąpienie o stosowne decyzje i zezwolenia. Ograniczając wpływ realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze wskazano, że ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić w terminie od l sierpnia do końca lutego a prace budowlane poza sezonem lęgowym ptaków.

W celu zniwelowania negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej na otaczający krajobraz zobowiązano inwestora do zaprojektowania kolorystyki niwelującej wyróżnianie się konstrukcji z otoczenia oraz do zastosowanie matowej farby w celu likwidacji refleksów świetlnych. Dodatkowo uznano, że w dokumentacji technicznej należy ująć odpowiednie oznakowanie dzienne w postaci zewnętrznych końcówek śmigieł pomalowanych w 5 pasów jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty (naprzemiennie: 3 pasy koloru czerwonego i 2 białego) a także oznakowanie nocne w postaci lampy umieszczonej na najwyższym miejscu gondoli, emitującej światło średniej intensywności.

Największą uciążliwością, jaka będzie towarzyszyć eksploatacji przedmiotowej inwestycji jest hałas generowany przez turbinę wiatrową. Poziom mocy akustycznej w przypadku rozpatrywanej inwestycji w wariancie elektrowni o przyjętej najwyższej mocy urządzenia do 3,2 MW i wysokości piasty 100-165m wynosi 105 db(A). W przedłożonych dokumentach zakłada się, iż elektrownia wiatrowa utrzymuje dopuszczalny poziom hałasu 45 dB w odległości 250 m od elektrowni. Z raportu i z obliczeń emisji hałasu w nim przedstawionych wynika, że  dopuszczalne poziomy hałasu na obszarach zbudowanych nie powinny być przekroczone. Niemniej zobowiązano inwestora do zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 770 m od przedmiotowej elektrowni wiatrowej.

Po analizie przedłożonego raportu wraz z jego uzupełnieniami oraz biorąc pod uwagę uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wysokiem Mazowieckiem, a także wnioski zgłoszone przez mieszkańców wsi: Siennica-Lipusy, Kraszewo-Czarne i Murawskie-Miazgi oraz strony postępowania: Andrzeja Zawistowskiego, Mieczysława Mioduszewskiego, Krzysztofa Stokowskiego (właścicieli gruntów bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 149) i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach, postępowania w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że w fazie początkowej realizacji przedsięwzięcia nie można przewidzieć wszystkich skutków oddziaływania na środowisko. W przedłożonej dokumentacji nie określono precyzyjnie miejsca, w którym na działce nr 149 zostanie zlokalizowana  elektrownia wiatrowa  i elementy infrastruktury technicznej tj. stacja elektroenergetyczna (GZP) oraz podziemne kable elektroenergetyczne łączące elektrownię wiatrową ze stacją GZP  (kwestia ta zostanie rozstrzygnięta dopiero w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę), dlatego nie można w pełni ocenić wpływu przedmiotowej elektrowni wiatrowej na środowisko przyrodnicze przede wszystkim na szatę roślinną, która ulegnie przekształceniu lub zniszczeniu  w związku z budową elektrowni wiatrowej oraz przebudową lokalnych dróg dojazdowych czy tras kablowych. Oddziaływanie oceniono jedynie na podstawie danych obecnie zawartych w raporcie a to oznacza, że w początkowym stadium realizacji inwestycji wszystkie skutki środowiskowe nie są znane i nie są przewidywalne. Zatem istnieje racjonalna podstawa, aby na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę  prowadzić ponowną ocenę,  gdyż  znane będą wtedy szczegółowe parametry techniczne inwestycji i możliwe będzie jeszcze zastosowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych, jeśli wyniki oddziaływania okażą się bardziej niekorzystne niż ustalone obecnie.

W decyzji odstąpiono od ustalenia wymogów w zakresie:

·               przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, gdyż przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

·               przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego powinna być znaczna, tzn. mogąca w sposób istotny wpływać na stan środowiska w państwie trzecim. Taka możliwość transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występuje  z uwagi na jego: rodzaj i skalę oraz położenie w odległości ok. 81 km od południowo-wschodniej, ok.104 km od wschodniej i ok. 244 km od północnej granicy RP.

Poza tym nie stwierdzono  konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniach  Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że są one nietrafne i jako takie nie miały wpływu na uchylenie zaskarżonej decyzji. W obu odwołaniach podniesiono zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) wskazując na niekompletność „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” przedłożonego przez Wikar Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie nie sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczych w szczególności inwentaryzacji ptaków w obrębie planowanej inwestycji. Niezaprzeczalnie  art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) określa elementy, jakie powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wśród tych elementów nie wymienia się jednak obowiązku sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczych lub inwentaryzacji ptaków w obrębie planowanej inwestycji. Przepis art. 66 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że raport powinien zawierać „opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Znajdujący się w aktach sprawy „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3.2 MW na działce nr 149 położonej w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy gm. Czyżew” zawiera ten element (str.18-33) i został uzupełniony w tym zakresie pismem z dnia 30 listopada 2012 r.

Wbrew twierdzeniom Fundacji Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie „Raport” przedłożony przez inwestora zawiera również element określony przepisem art. 66 ust. 6 ww. ustawy tj. uwzględnia oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji (str. 88-92) i został uzupełniony w tym zakresie pismem z dnia 1 października 2012 r.  Nietrafne są również zarzuty dotyczące niekompletności „Raportu” w zakresie elementów wskazanych w art. 66 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i pkt 13 ww. ustawy podniesione przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim. Na stronie 9. „Raportu” wskazano, że „w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej elektrowni wiatrowej nie występują obszary cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub zabytkowego. Obszar, na którym zostanie zlokalizowana turbina wiatrowa stanowi przede wszystkim grunty wykorzystywane rolniczo (większość areału to grunty orne znajdujące się pod uprawami o różnym charakterze, co oznacza iż pokrycie roślinne i jego struktura są silnie przekształcone antropogenicznie”, zatem brak podstaw do twierdzenia, że nie uwzględniono elementu opisanego w art. 66 ust. 1 pkt 3, który stanowi, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nietrafiony jest również zarzut dotyczący „braku analizy wpływu całej inwestycji na krajobraz zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5”, gdyż przepis ten wskazuje, że raport powinien zawierać opis analizowanych wariantów, w tym:

a)     wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)     wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Raport uwzględnia ww. elementy na str. 33-36.

Nie potwierdził się również zarzut dotyczący „braku w raporcie przedstawienia w postaci graficznej zagadnień hałasu, migotania i zmian krajobrazu w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy”, gdyż raport zawiera załącznik nr 4 w formie mapy, na której zaznaczono obszar oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej i dodatkowo „mapę oddziaływania hałasu” załączono do uzupełnienia „Raportu” przesłanego przy piśmie z dnia 1 października 2012 r. Poza tym w treści „Raportu” przedstawiono w formie graficznej (tabele i wykresy) omawiane zagadnienia.

Reasumując powyższe Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3.2 MW na działce nr 149 położonej w obrębie miejscowości Siennica-Lipusy gm. Czyżew” wraz ze złożonymi do niego uzupełnieniami z dnia 1 października 2012 r. i z dnia 30 listopada 2012 r. jest kompletny i stanowi dowód w rozpatrywanej sprawie.

Nietrafny jest zarzut podniesiony przez Fundację Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie dotyczący naruszenia art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) polegający na nierozpatrzeniu przez Burmistrza Czyżewa wniosków wniesionych przez społeczeństwo i niewyjaśnienia przyczyny ich nierozpatrzenia w uzasadnieniu skarżonej decyzji. Z uzasadnienia  decyzji (str.14) wynika, że wnioski złożyli:

·                Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu z siedzibą w Krzeczkowie Mianowskim, które wniosło o:  1) dokładną i rzetelną weryfikację przedstawionej oceny oddziaływania na środowisko w szczególności na miejscową ludność i awifaunę; 2) nałożenia obowiązku dokonania w 2013 r. lokalnych badań, obliczeń i obserwacji oraz dokonanie szczegółowej analizy wyników dla planowanej inwestycji,

·               Andrzej Zawistowski, Mieczysław Mioduszewski i Krzysztof Stokowski (właściciele gruntów bezpośrednio sąsiadujących z działka nr 149), którzy oprotestowali realizację elektrowni wiatrowej w przedmiotowej lokalizacji wymieniając zagrożenia, jakie niesie za sobą taka inwestycja, podkreślając, że wiatraki niekorzystnie oddziałują na uprawy rolne m. in. rzepaku i kukurydzy oraz na owady, co spowoduje straty w prowadzonej przez nich działalności rolniczej a także wpłynie na spadek wartości ich nieruchomości,

·               mieszkańcy wsi: Siennica-Lipusy, Kraszewo-Czarne i Murawskie-Miazgi przeciwko budowie elektrowni wiatrowej, gdyż: 1) stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (infradźwięki, hałas i migotanie cienia), wskazując, że lokalizacja planowanej elektrowni wiatrowej od zabudowań jest za mała; 2) stanowi zagrożenie dla ptaków i nietoperzy występujących na tym terenie; 3) powoduje osłabienie sygnału radiowo-telewizyjnego oraz telefonii komórkowej; 4) spadnie wartość ich nieruchomości oraz działek budowlanych w promieniu, co najmniej kilku kilometrów.

Do ww. wniosków Burmistrz Czyżewa odniósł się na str. 21 decyzji wskazując, że stwierdził konieczność przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie ludzi w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (punkt VIII sentencji skarżonej decyzji). Poza tym w punkcie VI sentencji wskazał na konieczność powadzenia monitoringu instalacji w trakcie eksploatacji polegającego na kontrolnych pomiarach emisji hałasu generowanego przez elektrownię wiatrową w stosunku do najbliższej zabudowy i określił, jakie działania należy podjąć w przypadku ponadnormatywnych wyników pomiarów. Nałożył obowiązek monitoringu porealizacyjnego w zakresie badania śmiertelności ptaków spowodowanej działaniem turbiny wiatrowej (pkt IX sentencji decyzji). Niezasadne są również zarzuty skarżących dotyczące naruszenia przepisów proceduralnych tj. art. 8, art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 KPA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło, że organ I instancji zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy (art. 7 i art. 77 KPA) oraz uzasadnił wydane w sprawie rozstrzygniecie tj. decyzję nr RG 6220.7.12/13  z dnia 10 kwietnia 2013 r. zgodnie z wymogami art. 107 § 3 KPA.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło, że zarzuty podniesione w odwołaniach nie miałyby wpływu na uchylenie skarżonej decyzji, gdyby nie zawierała ona wad dostrzeżonych przez Kolegium w jej sentencji i uzasadnieniu, które mogły być wyeliminowane tylko poprzez uchylenie skarżonej decyzji w całości i ponowne orzeczenie co do istoty sprawy, dlatego orzekło jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska

                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr.)

                                                          Grzegorz Leszczyński

 

 

 

Otrzymują:                                                             

1)    Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim 27

2)    Fundacja Myśli Ekologicznej w Krakowie ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

3)    Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                

4)    Burmistrz Czyżewa

5)    pozostałe strony postępowania przez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

 

Załącznik do decyzji środowiskowej SKO.412/13/2012 z dnia 3.06.2013r.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Celem planowanej inwestycji jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energii wiatrowej).

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy wynoszącej do 3.2 MW. składającego się z turbiny wiatrowej (najnowsza turbina Nordex typ N 117 lub REpower 3.2 M114 lub innego producenta o porównywalnych parametrach         produkcyjnych i ekologicznych), abonenckiej stacji elektroenergetycznej (GPZ) oraz drogi dojazdowej. placów manewrowych, zjazdów i przejazdów zlokalizowanych w sąsiedztwie wieży elektrowni, a także przyłączeniowej podziemnej linii energetycznej, Planowana produkcja roczna ,,zielonej energii" z projektowanej elektrowni wiatrowej. wprowadzana do sieci energetycznej wyniesie ok. 9500 MWh.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie: w obrębie miejscowości Siennica Lipusy na działce nr 149.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Elektrownia wiatrowa i elementy infrastruktury towarzyszącej (głównie drogi) rozmieszczone będą na terenie o łącznej powierzchni 1800 m² wydzielonej w ewidencji gruntów działce rolnej, Przedsięwzięcie spowoduje trwałe wyłączenie z użytkowania rolniczego (plac pod budowę fundamentu. drogi dojazdowej i infrastruktury towarzyszącej) gruntów o max. powierzchni 1800 m². Powierzchnia fundamentów elektrowni wiatrowej wyniesie ok. 600 m². Drogi dojazdowe poprowadzone zostaną w większości, po istniejących drogach (asfaltowych i gruntowych), z których część zostanie zmodernizowana i przystosowana.

3.Rodzaj technologii.

Elektrownia wiatrowa będzie składać się z turbiny firmy Nordex typ N 117 lub REpower 3.2 M 114 (lub innego producenta o porównywalnych parametrach technicznych i ekologicznych) o mocy maksymalnie do 3.2MW. Energia wytworzona w elektrowni wiatrowej będzie przesyłana kablami podziemnymi do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) i dalej podziemną linią do najbliższego wpięcia linii do sieci. Turbina osadzona zostanie na wieży o wysokości do 165 m, pojedyncza łopata wirnika będzie miała długość do 65 m. Wieża elektrowni zakotwiona zostanie w gruncie fundamentem. Powierzchnia fundamentu wieży elektrowni wyniesie ok. 600 m2 a wraz ze strefą ochronną zajmować będzie ok.700 m2. W ramach planowanego przedsięwzięcia projektowana jest także budowa wewnętrznych utwardzonych dróg dojazdowych (o szerokości ok. 2.5 m) do wieży elektrowni.

Dane techniczne projektowanej elektrowni wiatrowej

• Nominalna moc wyjściowa: do 3200 kW

• Napięcie nominalne: 660 V

• Średnica: do 130 m

• Powierzchnia omiatana: do 13 200 mkw

• Liczba łopat: 3

• System hamulcowy: trzy niezależne systemy hamulcowe dla każdej z łopat, hamulec tarczowy

• Wysokość piasty: do 165m

• Generator: asynchroniczny z częściowym konwerterem częstotliwości

• Startowa prędkość wiatru: 3 m/s

Nominalna prędkość wiatru: 12,5 m/s

Wyłączeniowa prędkość wiatru: 20 m/s

Data powstania: piątek, 7 cze 2013 09:56
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2013 10:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5540 razy