Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO 12/27/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

 

 SKO 12/27/2013                                                                                       Łomża, dnia 3 czerwca  2013 r.

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) oraz art. 138 § 1  pkt 2 w  związku z  art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                              członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                - Urszula Kurządkowska

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 r. zażalenia WIKAR sp. z o.o. ul. Nagodziców l6/8, 03-188 Warszawa na postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 6220.5.12/8.13, z dnia 23 kwietnia 2013r. w przedmiocie  sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne, gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1231 i 1232:

uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

Uzasadnienie

 

Cytowaną w sentencji decyzją z dnia 10 kwietnia 2013r.. Burmistrz Czyżewa ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1231 i 1232. W decyzji tej określając rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, myląc maksymalną wartość dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w porze nocnej-45 dB (A) z projektowaną maksymalną mocą akustyczną turbiny równą 103 dB (A)  wskazał, że turbina 0 maksymalnej mocy akustycznej 45 dB (A) w porze nocnej zostanie osadzona na wieży ... ", W związku z powyższym postanowił sprostować oczywistą omyłkę.

Z postanowieniem tym nie zgodziła się WIKAR sp. z o.o. ul. Nagodziców l6/8, 03-188 Warszawa, dalej spółka, która w przewidzianym terminie złożyła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wnosząca zażalenie podkreśliła, że w żadnym dokumencie nie podawała maksymalnej mocy akustycznej jako parametru technicznego turbiny. Wskazała że maksymalna moc akustyczna turbiny Nordex wynosi l05dB zaś REpower 107dB i uznała, że w decyzji środowiskowej, jeżeli organ chce precyzyjnie określić maksymalną moc akustyczną turbiny, powinien wpisać nie l03dB a l07dB, gdyż odpowiada to parametrom technicznym wnioskowanej turbiny REpower 3.2 M114 określonym przez jej producenta.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po rozpatrzeniu zażalenia zważyło, co następuje :

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 3 czerwca 2013 r., nr SKO.412/18/2013 w postępowaniu odwoławczym uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i ustaliło środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną, wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Rosochate Kościelne gmina Czyżew, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1231 oraz 1232.

Stąd też obecnie stało się niezasadne dokonywanie oceny prawidłowości wydanego w sprawie postanowienia, bowiem uchylenie wydanej w sprawie decyzji ma ten skutek, że również postanowienie ją prostujące podlega uchyleniu.

          Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

 

          Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

           Strona ma prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem jego niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                              członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                - Urszula Kurządkowska

 

 

                                                                                        

Otrzymują na adresy z akt sprawy:                                

1.   WIKAR sp. z o.o.

 ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

2.      Burmistrz Czyżewa

3.      Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

 

Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2013 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2013 13:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4207 razy