Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za rok 2011

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

za rok 2011

 

Nazwa zadania

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji  celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji  celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

 

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

 

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

 

 

97,44%

 

 

97,90%

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

 

22.04.2012r.

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2012 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2012 14:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6994 razy