Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

                                          Plan działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

na rok 2012

 

 

Nazwa zadania

Cel

Miernik określający stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji  celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

 

 

 

 

          97,58%

1) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych

 

2) rozpatrywanie sporów cywilnoprawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

 

 

 

 

 

            18.11.2011 r.                                                                                                                                                                 Prezes SKO w Łomży

                   (data)                                                                                                                                                            Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2012 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2012 15:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7230 razy