Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/35/2021 z dnia 25 października 2021 r.

SKO.412/35/2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 25 października 2021 r.

 

           

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 25 października 2021 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Piątnica z dnia 6 października 2021 r., nr GPT.6220.8.2021:

  • nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 60,0 DJP budynku obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na ok. 95,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 990,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20,0 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 95,0 DJP) na części działek nr 40/1 i 45 we wsi Górki-Szewkowo, gm. Piątnica, pow. łomżyński, woj. Podlaskie,
  • określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., dalej ,,u.o.o.ś.)”

w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

 

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

 

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Wpis sądowy od skargi na to postanowienie wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

                       

                      Prezes SKO

                        Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2021 13:38
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2021 13:39
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 499 razy