Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/24/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.

SKO.412/24/2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2021 r., nr Rrg.6220.21.12.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Czerwony Bór” zlokalizowanego na działce nr 59/4, obręb Czerwony Bór, gmina Zambrów, w wyniku którego uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od postanowienia wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

 

Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2021 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2021 14:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 572 razy