Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO.433/96/2013 z dnia 8 października 2013 r.

 

SKO.433/96/2013                                                                                Łomża, dnia 8 października 2013 r.

 

D E C Y Z J A

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym 

                                                                         przewodniczący   - Anna Sadowska

                                                                          członkowie         - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                             - Janusz Krajewski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 października 2013 r. odwołania Macieja Czerwonko - Elektryczna Pracownia Projektowo - Inwestycyjna ,,GRID" Maciej Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A od decyzji od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 17 września 2013 r. znak: GP.6733.13.2013 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, na terenie obejmującym części działek nr 2690, 2694/1, 2694/6, 2694/7 2694/8, 2693, położonym w Zambrowie,

zaskarżoną decyzję uchyla w całości

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Uzasadnienie

Maciej Czerwonko - Elektryczna Pracownia Projektowo - Inwestycyjna ,,GRID" Maciej Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża, działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Gar­barskiej 21A w Lublinie, dalej w skrócie Maciej Czerwonko, wystąpił w dniu 11 lipca 2013 r. do Burmistrza Miasta Zambrów z wnioskiem o ustalenie lokalizacji in­westycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kY na częściach działek nr 2690, 2694/1, 2694/4, 2693 położonych w Zambrowie. W wyniku zatwierdzonego podziału działki nr 2694/4 (dec. z dnia 2013.07.04,  nr GP.6831.8.2013 Burmistrza Miasta Zambrów) utworzono działki nr : 2694/6, 2694/7 i  2694/8.

W wyniku rozpoznania powyższego wniosku Burmistrz Miasta Zambrów, dalej Burmistrz lub organ I instancji, cytowaną w sentencji decyzją,  powołując się na przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p, odmówił ustalenia lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

 W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wnioskodawca, pomimo wezwania organu prowadzącego postępowanie, do dostarczenia decyzji zezwalającej na lokalizację linii energetycznej kablowej w drodze powiatowej, nie dopełnił tego obowiązku. W związku z powyższym uznał, że nie można ustalić wnioskowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z decyzją tą nie zgodził  się  Maciej Czerwonko, który w przewidzianym terminie złożył, za pośrednictwem organu I instancji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

W złożonym odwołaniu wskazał, że w piśmie z dnia 28 sierpnia 2013r. wystąpił do organu I instancji z prośbą o zawieszenie postępowania związanego z wydaniem wnioskowanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. W tym samym dniu wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Zambrowie o stosowną zgodę. Dopiero w dniu 18 lub 19 września  2013r. otrzymał od Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie decyzję nr PZD.6852.94.2013.VI z dnia 16września 2013r. zezwalającą na lokalizacje w pasie drogowym ul. Podedwornego w Zambrowie przedmiotowej linii kablowej nN.

W związku z powyższym wystąpił o przywrócenie procedury wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów, stwierdza, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie, co nie jest jednak równoznaczne z akceptacją wszystkich, podniesionych w nim zarzutów i twierdzeń.

Na wstępie Kolegium uznało za celowe wskazanie, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, analogicznie jak decyzja o warunkach zabudowy, nie jest decyzją uznaniową i nie można odmówić jej wydania, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 u.p.z.p.). Oznacza to, że wnioskujący ma ją otrzymać jeśli jest ona zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i związany. Organ jest związany wnioskiem inwestora co do charakteru i parametrów planowanego zamierzenia.  Oznacza to, że opisane we wniosku zamierzenie organ winien poddać ocenie z punktu widzenia właściwych przepisów u.p.z.p. oraz przepisów odrębnych.

Bezsporne jest, że planowana inwestycja stanowi inwestycję celu publicznego. Podstawę prawną do ustalenia, czy wnioskowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego, stanowią przepisy art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami a uzupełnieniem tego przepisu  jest art. 2 pkt 5 u.p.z.p. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV,której dotyczy przedmiotowa sprawa bez wątpienia może być zaliczona do inwestycji liniowych wymienionych w pkt 2 art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż przepisy tam zawarte nie ograniczają kręgu inwestorów, ani też rodzajów zamierzeń budowlanych, którym mają służyć urządzenia wymienione w tym przepisie.

Bezsporne jest również to, że ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.

Z akt administracyjnych, w oparciu o które rozstrzyga Kolegium wynika, że :

·          inwestor składając wniosek spełnił wszystkie wymogi prawidłowo złożonego wniosku określone w przepisie art. 52 ust. 2 u.p.z.p. Inwestor w tymże wniosku określił zarówno przedmiot, charakterystykę, jak i zakres planowanego zamierzenia. Wobec tego ani organ I instancji, ani też Kolegium nie są władne do zmiany zakresu terytorialnego planowanej inwestycji poprzez ustalenie innego jej przebiegu,

·          dla terenu objętego wnioskiem nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc zgodnie z art. 54 i art. 56 u.p.z.p. celem postępowania administracyjnego było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy, przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. W związku z powyższym organ I instancji przeprowadził postępowanie na zasadach i w trybie art. 50 i następnych u.p.z.p.

·          wydanie decyzji zostało poprzedzone analizą warunków, o których mowa w art. 53 ust.3 u.p.z.p.

Kolegium w pełni zgadza się z twierdzeniem organu I instancji, opartym na wskazanych regulacjach prawnych, że skoro wnioskowana inwestycja częściowo planowana jest w liniach rozgraniczających drogi publicznej ul. Podedwornego, to inwestor powinien, przed uzyskaniem decyzji ustalającej lokalizację  inwestycji celu publicznego, uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV w pasie drogowym. Oczywistym jest, że zezwolenie to mające formę decyzji,  nie jest uzgodnieniem w rozumieniu art.53 ust. 4  pkt 9 w związku z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., gdyż przywołany przepis obliguje organ I instancji do uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Zatem, wbrew twierdzeniom odwołującego, materialnoprawną podstawę uzgodnienia inwestycji w przedmiotowym zakresie nie stanowi art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p lecz  przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 260).

W związku z powyższym organ I instancji zobowiązał wnioskodawcę (pismo GP.6733.l2.2013 z dnia 19.08.2013r.) do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, decyzji zarządcy drogi powiatowej ul. Podedwornego zezwalającej na budowę linii energetycznej w pasie drogowym. Uznał, że nie dostarczenie powyższej decyzji będzie upoważniało do stwierdzenia, że zamierzenie inwestycyjne jest niezgodne z przepisami odrębnymi (art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych) i do odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednocześnie pouczył

o możliwość złożenia wniosku o zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego do momentu uzyskania wymaganej decyzji zarządcy drogi, które w momencie otrzymania wymaganej decyzji może być podjęte.

Wnioskodawca, zgodnie z pouczeniem, wystąpił do organu I instancji z prośbą o zawieszenie postępowania związanego z wydaniem wnioskowanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (pismo z dnia 28 sierpnia 2013r.). Nadto z materiału nadesłanego do Kolegium, za pośrednictwem organu I instancji  wynika, że równocześnie z prośbą o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Zambrowie o stosowną zgodę, którą otrzymał w dniu 18 lub 19 września  2013r. - decyzja nr PZD.6852.94.2013.VI z dnia 16 września 2013r. zezwalającą na lokalizacje w pasie drogowym ul. Podedwornego w Zambrowie przedmiotowej linii kablowej nN. Powyższe oznacza, że wnioskodawca podjął niezwłocznie niezbędne działania w celu uzyskania wymaganej decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie.

W związku z powyższym wyjaśnienia wymaga dlaczego organ I instancji, zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie z dnia 19.08.2013r  i  prośbą wnioskodawcy (pismo z dnia 28 sierpnia 2013r.), nie zawiesił postępowania administracyjnego do momentu uzyskania wymaganej decyzji zarządcy drogi lecz wydał zaskarżoną decyzję. W ocenie Kolegium organ I instancji powyższym postępowaniem naruszył jedną z zasad postępowania administracyjnego - zasadę pogłębiania zaufania do organów Państwa.

Wskazane wyżej uchybienia przepisom postępowania i przepisom prawa materialnego stanowiły o konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji jako naruszającej prawo i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Organ I instancji przesyłając do Kolegium odwołanie wnioskodawcy wskazał, że  Maciej Czerwonko dołączył do odwołania decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Zambrowie znak: PZD.6852.94.2013.VI z dnia 16.09.2013r. zezwalającą na lokalizację linii elektroenergetycznej w liniach rozgraniczających drogi powiatowej ul. Podedwornego, brak której stanowił podstawę wydania decyzji odmownej. Jednakże ze względu na to, że decyzja ta nie jest ostateczna nie można było uwzględnić żądania skarżącego na podstawie przepisów art. 132 Kpa. Stwierdzenie to jest co najmniej dziwne gdyż :

-     przepisy art. 132 i art. 133 k.p.a. istnieją we wzajemnej zależności. Oznacza to, że organ I instancji mógł bez przekazywania akt organowi odwoławczemu uwzględnić w całości odwołanie i wydać decyzję, w której uchyliłby lub zmienił zaskarżoną decyzję, jednak na dokonanie autoweryfikacji miał jedynie 7 dni od dnia wniesienia odwołania,

-     w ramach samokontroli, organ I instancji winien dokonać kontroli własnego postępowania, jakie przeprowadził przy wydaniu zaskarżonej decyzji, ponownie rozpoznać sprawę i ustalić, czy stanowisko zajęte uprzednio w przedmiotowej  sprawie może być zmienione, czy nie oraz skonfrontować je z żądaniem strony wyrażonym w odwołaniu,

- po ustaleniu, jak to uczynił w piśmie przekazującym akta sprawy, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie był uprawiony do zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzji (art. 132 § 1 k.p.a.), która nie jest decyzją ostateczną. Tego rodzaju zmian nie mógłby dokonać w decyzji ostatecznej.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa.

                                                                      przewodniczący   - Anna Sadowska

                                                                      członkowie         - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                             - Janusz Krajewski

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy :

1.      Maciej Czerwonko Elektryczna Pracownia

Projektowo - Inwestycyjna ,,GRlD" Maciej Czerwonko

ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża,

2.      Cezary Józef Kowalewski

Cieciorki 1, 18-300 Zambrów,

3.      Joanna Iwona Kowalewska

 Cieciorki 1,18-300 Zambrów,

4.      Adam Gawkowski

ul. Podedwornego 51, 18-300 Zambrów,

5.      Zarząd Powiatu Zambrowskiego.

6.      Burmistrz Miasto Zambrów,

7.      Ogłoszenie w BlP SKO w Łomży

Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 11:31
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 11:31
Data edycji: wtorek, 8 paź 2013 11:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8582 razy
Ilość edycji: 1