Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

P O S T A N O W I E N I E

 

Łomża, dnia 24 marca  2010 r.

SKO. 0814/GP/375/2010

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

Przewodniczący –  Marek Stanisław Najda

Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)

Jadwiga Piaścik

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r. zażalenia mieszkańców sołectwa Antonin, na postanowienie Starosty Wysokomazowieckiego nr RA 7331-56/10 z dnia 3 marca  2010 r. w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy linii energetycznej SN 15kV wraz ze stacją kontenerowa pomiarową i słupem energetycznym, budowy drogi wewnętrznej z placem manewrowym, budowy zjazdu na drogę publiczną, budowy elektrowni wiatrowej oraz przebudowy drogi gminnej, na terenie obejmującym działki nr 75, nr 9, nr 291, nr 109, nr 297 i nr 290 położone w obrębie wsi Antonin gm. Ciechanowiec,  u t r z y m u j e  zaskarżone postanowienie w mocy.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem nr RI 7331-7/10 z dnia 24 lutego 2010 r. Burmistrz Miasta Ciechanowca zwrócił się do Starosty Wysokomazowieckiego o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku Windprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu dotyczącej: budowy linii energetycznej SN 15kV wraz ze stacją kontenerowa pomiarową i słupem energetycznym, budowy drogi wewnętrznej z placem manewrowym, budowy zjazdu na drogę publiczną, budowy elektrowni wiatrowej oraz przebudowy drogi gminnej, na terenie obejmującym działki nr 75, nr 9, nr 291, nr 109, nr 297 i nr 290 położone w obrębie wsi Antonin gm. Ciechanowiec.

Postanowieniem nr RA 7331-56/10 z dnia 3 marca  2010 r. Starosta Wysokomazowiecki uzgodnił w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy linii energetycznej SN 15kV wraz ze stacją kontenerowa pomiarową i słupem energetycznym, budowy drogi wewnętrznej z placem manewrowym, budowy zjazdu na drogę publiczną, budowy elektrowni wiatrowej oraz przebudowy drogi gminnej, na terenie obejmującym działki nr 75, nr 9, nr 291, nr 109, nr 297 i nr 290 położone w obrębie wsi Antonin gm. Ciechanowiec.

Z postanowieniem  Starosty Wysokomazowieckiego nie zgodzili się mieszkańcy wsi Antonin  i w dniu 10 marca 2010 r. wnieśli zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W zażaleniu skarżący podnoszą, że:

·         wyrażają sprzeciw wobec planowanej inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowej na terenie obejmującym działki nr 75, 9, 291, 109, 297 i 290 położone w obrębie wsi Antonin gm. Ciechanowiec,

·         wieś Antonin zamieszkują w większości rolnicy utrzymujący się z produkcji mleka i obawiają się, że inwestycja stanowi zagrożenie dla działalności rolniczej,

·         wybudowanie elektrowni wiatrowej może spowodować obniżenie wartości użytkowanych rolniczo sąsiednich nieruchomości,

·         mają obawy, że podczas pracy elektrowni wiatrowej na sąsiednich łąkach nie będzie można wypasać bydła, co wpłynie na zmniejszenie produkcji mleka, która jest źródłem utrzymania wielu rodzin,

·         powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo nie ulega zwiększeniu, a wręcz przeciwnie – stale się zmniejsza,

·         nie zgadzają się na to, aby ich działki rolnicze mogły w przyszłości stracić swoją wartość, jako grunty rolnicze,

·         inwestycja stanowi zagrożenie nie tylko dla zwierząt, dla produkcji rolniczej, ale także dla mieszkańców wsi Antonin.

Końcowo podnoszą, że planując lokalizację takiej inwestycji jak elektrownia wiatrowa, która jest czymś nowym w okolicy, właściwy  organ mógł zorganizować spotkanie z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując zażalenie ustaliło i zważyło, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.  Postanowieniem nr RA 7331-56/10 z dnia 3 marca  2010 r. Starosta Wysokomazowiecki uzgodnił w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy linii energetycznej SN 15kV wraz ze stacją kontenerowa pomiarową i słupem energetycznym, budowy drogi wewnętrznej z placem manewrowym, budowy zjazdu na drogę publiczną, budowy elektrowni wiatrowej oraz przebudowy drogi gminnej, na terenie obejmującym działki nr 75, nr 9, nr 291, nr 109, nr 297 i nr 290 położone w obrębie wsi Antonin gm. Ciechanowiec. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane na podstawie art. 60 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003 r., nr 80, poz. 717 z póź. zm.), które stanowią, że:

·         decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi (art. 60 ust. 1),

·         decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 53 ust. 4 pkt 6),

·         uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 53 ust. 5)”.

W uzasadnieniu postanowienia Starosta Wysokomazowiecki wskazał, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266).

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że przedmiotowe postanowienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odnosząc się do zarzutów zażalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że pozostają one bez wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Starosty Wysokomazowieckiego nr RA 7331-56/10 z dnia 3 marca  2010 r. Argumenty podnoszone w zażaleniu dotyczące obaw mieszkańców związanych z lokalizacją w obrębie wsi Antonin elektrowni wiatrowej, nie korespondują z treścią postanowienia stanowiącą, że inwestycja nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266).

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może  wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują: Przewodniczący Marek Stanisław Najda

Członkowie     Urszula Kurządkowska (spr)

Jadwiga Piaścik

1.    Stanisław Godlewski (sołtys wsi Antonin)

Antonin 15

18-230 Ciechanowiec

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2.    Windprojekt Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 20

88-100 Inowrocław

3.    Burmistrz Miasta Ciechanowca

4.    Starosta Wysokomazowiecki

5.    Kierownik Biura SKO w Łomży

(celem zamieszczenia obwieszczenia w BIP)

 

Data powstania: piątek, 26 mar 2010 11:23
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2010 11:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:04
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8896 razy