Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków

PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

W ŁOMŻY
ogłasza konkurs na kandydatów na 
POZAETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu na członków Kolegium powinni spełniać  następujące kryteria: 
 

posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie wyższego wykształcenia,
wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za popełnione przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Oferty kandydatów powinny zawierać:  

uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
kwestionariusz osobowy,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe. 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na członków pozaetatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży”, pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża. Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Data powstania: piątek, 26 lut 2010 12:15
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2010 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 mar 2010 12:33
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5799 razy