Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/122/123/124/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.

SKO.433/122/123/124/2022                      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 12 lipca 2022 r.

           

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 12 lipca 2022 rrozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 17 maja 2022r., nr WGP.6733.6.2022 ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 44 m wraz
z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WLM_Lomza_Podgorze2/95142” na części działki nr 382/2, obręb Podgórze, gmina Łomża, w wyniku którego uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 12 lip 2022 14:25
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2022 14:27
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sie 2023 14:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 672 razy