Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/48/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

SKO.433/48/2022

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Rajgrodu nr PPII.6733.1.2022 z dnia 21 marca 2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z osprzętem i instalacją telekomunikacyjną (urządzenia i systemy antenowe) telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. z linią zasilającą nN , wewnętrzną drogą dojazdową ogrodzeniem i utwardzeniem terenu, planowanego do realizacji na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 23/1, położonym w miejscowości Bełda (obręb ewid. 0001 Bełda). Gmina Rajgród w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis stały od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 26 kwi 2022 14:29
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2022 14:30
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 181 razy