Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

SKO.412/1/2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

           

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Radziłów z dnia 14 grudnia 2021 r., nr Gk.6220.5.2020.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego (obory) wolnostanowiskowej, bezściołowej o obsadzie 80,0 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 119 DJP), wraz z: wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 1000 m3, zbiornikiem na ścieki socjalno-technologiczne o pojemności min. 10,0 m3, infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowanego na terenie, obejmującym część działki nr 7 i nr 6/4, położonym w obrębie geodezyjnym Dusze Dębówka, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie" w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od postanowienia wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                    Prezes SKO

                                                                                                    Anna Sadowska

Data powstania: środa, 26 sty 2022 15:15
Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 15:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lut 2023 14:16
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 776 razy