Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.


SKO.412/1/2022


O B W I E S Z C Z E N I E
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży
z dnia 10 stycznia 2022 r.

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r., nr SKO.412/1/2022 zleciło z urzędu Wójtowi Gminy Radziłów, który wydał decyzję z dnia 14 grudnia 2021 r., nr Gk.6220.5.2020.JC ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego (obory) wolnostanowiskowej, bezściołowej o obsadzie 80,0 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 119 DJP), wraz z: wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 1000 m3, zbiornikiem na ścieki socjalno-technologiczne o pojemności min. 10,0 m3, infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowanego na terenie, obejmującym część działki nr 7 i nr 6/4, położonym w obrębie geodezyjnym Dusze Dębówka, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie", uzupełnienie materiału dowodowego.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu) w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


        
Prezes SKO
Anna Sadowska

 

Data powstania: poniedziałek, 10 sty 2022 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sty 2022 14:37
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 401 razy