Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/48/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

SKO.412/48/2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 18 listopada 2021 r., nr WGP.6220.14.2019 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia do poboru wody podziemnej, realizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 283/7 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

                       

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 14 gru 2021 11:40
Data opublikowania: wtorek, 14 gru 2021 11:41
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 384 razy