Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/31/2020 z dnia 9 września 2021 r.

SKO.412/31/2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 9 września 2021 r.

         

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 9 września 2021 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Sokoły z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: RG.6220.7.2021  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie magazynu zbożowego silosowego z suszarnią, czyszczalnią, urządzeniami transportowymi, wiatą kosza przyjęć, silosami spedycyjnymi, sterownią kontenerową oraz niezbędna infrastrukturą techniczną i technologiczną, budowa magazynu gazu płynnego na działce nr 78/2 w obrębie Jeńki, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie" w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W związku z powyższym proszę o ogłoszenie powyższej informacji poprzez obwieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokoły, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                                              Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 9 wrz 2021 14:08
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2021 14:09
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 576 razy