Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/31/2021 z dnia 9 września 2021 r.

SKO.412/31/2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 9 września 2021 r.

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 9 września 2021 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Sokoły z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: RG.6220.7.2021  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie magazynu zbożowego silosowego z suszarnią, czyszczalnią, urządzeniami transportowymi, wiatą kosza przyjęć, silosami spedycyjnymi, sterownią kontenerową oraz niezbędna infrastrukturą techniczną i technologiczną, budowa magazynu gazu płynnego na działce nr 78/2 w obrębie Jeńki, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie" w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

          

            Prezes SKO

           Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 9 wrz 2021 14:05
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2021 14:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 537 razy