Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/27/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

SKO.412/27/2021                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 rrozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Zambrów z dnia 26 lipca 2021 r., nr Rrg.6220.07.18.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji substratów z wybranych rodzajów odpadów biodegradowalnych do biogazowni oraz gorzelni na działkach nr 67/19 i 67//23, w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 30 sie 2021 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sie 2021 12:11
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 508 razy