Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/36/37/2020 z dnia 7 września 2020r.

SKO.412/36/37/2020O B W I E S Z C Z E N I E 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 7 września 2020r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz ocena oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Łomży informuje, że w dniu 7 września 2020r. rozpatrzyło odwołanie Wojciecha Zdankowskiego i Lecha Jana Piwowarskiego od decyzji Burmistrza Szczuczyna z dnia 28 lipca 2020 r. znak: KOŚ.6220.10.19.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa stacji LNG wraz z towarzyszącą infrastrukturą" na działce o nr ewid. 1584/1 położonej na terenie miasta Szczuczyn", w wyniku którego utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. Nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.  Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia. 
WICEPREZES 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Łomży

 

mgr Janusz Krajewski Data powstania: poniedziałek, 7 wrz 2020 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 7 wrz 2020 12:46
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 374 razy