Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/23/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

SKO.412/23/2020O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 6 lipca 2020 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 6 lipca 2020 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Miastkowo z dnia 10 czerwca 2020 r., nr Rol.6220.9.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506, obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie, w wyniku którego, utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję. 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi wynosi 200 zł., niemniej strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.Wiceprezes SKO w Łomży

Janusz Krajewski

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2020 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2020 12:38
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 472 razy