Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/20/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

SKO.412/20/2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 3 czerwca 2020 r.

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Śniadowo z dnia 24 kwietnia 2020 r., nr RGSR.6220.16.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Zalesie Poczynki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. Podlaskie położonego na działkach nr 27, 28, 47, 48 obręb ewidencyjny Zalesie Poczynki, gm. Śniadowo w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wpis od sprzeciwu wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                              

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: środa, 3 cze 2020 11:58
Data opublikowania: środa, 3 cze 2020 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 475 razy