Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/17/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

SKO.412/17/2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 11 maja 2020 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Burmistrza Nowogrodu z dnia 27 kwietnia 2020 r., nr RG.6220.08.2019 prostujące oczywista omyłkę w decyzji nr RG.6220.08.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyniku którego, uchyliło zaskarżone postanowienie w całości.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wpis sądowy od skargi na to postanowienie wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                               Prezes SKO

                                                                                          Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2020 13:32
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2020 13:33
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 499 razy