Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 21 stycznia 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

   

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Grajewo z dnia 12 grudnia 2019 nr., nr R.6220.21.2019 odmawiające wznowienia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa w obrębie Okół, w gminie Grajewo, elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce 187/4 obręb Okół”, wyniku którego, uchyliło zaskarżone postanowienie w całości.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia. Wpis sądowy od skargi wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

                                Wiceprezes SKO w Łomży

                                Janusz Krajewski

 

Data powstania: wtorek, 21 sty 2020 14:38
Data opublikowania: wtorek, 21 sty 2020 14:40
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 462 razy