Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 18 grudnia 2019 r

OBWIESZCZENIE

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 18 grudnia 2019 r.

        

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kolno z dnia 19 listopada 2019r. znak: Rl.6733.9.2019.AF ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie, obejmującym działki  oznaczone numerami ewidencyjnymi: 277, 278, 305, 320, 307, 321, 322, 323, 356, położonym w obrębie ewidencyjnym Stary Gromadzyn, wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

                                                                                                   Anna Sadowska

                                                                                               Prezes SKO w Łomży

Data powstania: środa, 18 gru 2019 12:56
Data opublikowania: środa, 18 gru 2019 12:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 457 razy