Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/39/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.

SKO.412/39/2019                          O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 7 listopada 2019 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 9 sierpnia 2019 r., znak: RG.6220.11.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” i nadającej jej rygor natychmiastowej wykonalności wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

   

        Anna Sadowska

     Prezes SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 7 lis 2019 14:48
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2019 14:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2020 13:48
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1052 razy