Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/40/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

SKO.412/40/2019                          
      O B W I E S Z C Z E N I E

      Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

   z dnia 4 listopada 2019 r.Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 października 2019 r. znak: I.6220.7.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 3.65 ha wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie, obejmującym działki nr 386 i 367/12, położonym w obrębie gruntów wsi Bruszewo, gmina Sokoły w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

      

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży 

Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2019 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2019 14:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2020 13:48
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 974 razy