Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/39/2019 z dnia 30 września 2019 r.

SKO w Łomży

SKO.412/39/2019

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 30 września 2019 r.

        

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., nr SKO.412/39/2019 zleciło Burmistrzowi Nowogrodu, który wydał decyzję z dnia 9 sierpnia 2019 r., nr RG.6220.11.2018 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród-Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” i nadającej jej rygor natychmiastowej wykonalności uzupełnienie materiału dowodowego poprzez przedłożenie  raportu o oddziaływaniu na środowisko, w którym zostanie rzetelnie przedstawiona analiza wszystkich wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).

 

 

 

Anna Sadowska

                                                                                  Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2019 12:35
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2019 12:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 519 razy