Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.433/78/2019OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. rozpatrzyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 31 lipca 2019 r., nr SKO.433/65/2019 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 marca 2018 r., nr RG.6733.6.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie położonym w Kolnie obejmującym działki nr 576/1, 2768, 968, 2711/4, 2691/5, 2691/3, 2697/1, 2698/5, 2700/2, 2702/2, 2707, 2709/2, 1017/1, 2785/1, 969/3, 1017, 2710, 2703/6, 2703/4, 2712/1, 2714/1 w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

   Anna  Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 19 sie 2019 13:16
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sie 2019 13:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 557 razy