Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.433/74/2019

 

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 6 sierpnia 2019 r.

        

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie rozstrzygniętej decyzją Wójta Gminy Wizna z dnia 4 lipca 2019 r., nr GK.6733.3.2019 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 1024, 1410/2, 1411, 1427, 1428, 1671, 1678, położonych w miejscowości Wizna, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój nr 116, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska  

Data powstania: wtorek, 6 sie 2019 12:44
Data opublikowania: wtorek, 6 sie 2019 12:46
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 651 razy