Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 31 lipca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w  Łomży

SKO.433/65/2019

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży 

z dnia 31 lipca 2019 r.

         

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. rozpatrzyło wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr RG. 6733.6.2018 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 marca 2018 r., znak: RG.6733.6.2018  ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowa elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii SN 15 kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV, napowietrznych i kablowych linii nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie położonym w Kolnie, obejmującym działki nr 576/1, 2768, 968, 2711/4, 2691/5, 2691/3, 2697/1, 2698/5, 2700/2, 2702/2, 2707, 2709/2, 1017/1,2785/1, 2785/3, 969/3, 1017, 2710, 2703/6, 2703/4, 2712/1, 2714/1 w wyniku którego, odmówiono stwierdzenia nieważności ww. decyzji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na tę decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: środa, 31 lip 2019 13:19
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 13:20
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 652 razy