Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2018 r.

SKO.412/31/2018                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Burmistrza Szczuczyna z dnia 30 października 2018 r., nr KOŚ.6220.9.5.20018 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Niećkowo” na działce nr 142/3 obręb Niećkowo, gm. Szczuczyn, woj. Podlaskie i opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyniku którego, uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wpis sądowy od skargi na to postanowienie wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

                                                                       Anna Sadowska

                                                                                Prezes

                                               Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                          w Łomży

Data powstania: piątek, 28 gru 2018 09:50
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2018 09:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2020 11:39
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 928 razy