Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO.412/2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

  SKO.412/2/2015                                                                                   Łomża, dnia 13 stycznia 2015 r.

DECYZJA

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  w związku z art. 127 § 3 oraz art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej k.p,a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

                                                                                     przewodniczący  -  Janusz Krajewski

                                                                 członkowie           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                   -  Sławomir Cempa

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 r. wniosku Wikar Sp. z o.o. w Warszawie, o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014 :

-     uchylającą w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r., nr SK0.412/17/2013, uchylającą w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.11.12/13 (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.11.12,/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

-     ustalającą Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastruktura techniczną i podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji na działce nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś,

 

I.                  uchyla z pkt I zaskarżonej decyzji zapis o treści: ,,... Turbina o maksymalnej mocy akustycznej 45dB ( A ) w porze nocnej  ".

II.               uchyla w zaskarżonej decyzji  pkt II podpunkt 10  w brzmieniu : ,, Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata i  w tym zakresie orzeka : ,,Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata w okresie pierwszych czterech lat ”,

III.           uchyla w zaskarżonej decyzji  pkt VI w brzmieniu : ,, Pierwsze pomiary należy wykonać w okresie miesiąca od uruchomienia turbiny wiatrowej i w tym zakresie orzeka : „Pierwsze pomiary należy wykonać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia turbiny wiatrowej.”.

IV.           w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia 14 lutego 2012 r. Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, dalej ,,Spółka”, wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2.

Decyzją nr RG.6220.11.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wnioskowanych środowiskowych uwarunkowań. Przedmiotowa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, decyzją nr SKO. 412/21/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r., a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, ze wskazaniem, iż brak było podstaw do wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla wskazanej we wniosku inwestycji.

Decyzją nr RG 6220.11.12/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprostowaną postanowieniem nr RG. 6220.11.12/6.13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.) Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia. Decyzja ta,

z powodu niezgodność lokalizacji inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew, została uchylona decyzją Kolegium z dnia 12 czerwca 2013 r., nr SK0.412/17/2013.

W dniu 16 października 2014r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 616/14) stwierdził nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji stan faktyczny na podstawie którego przyjęto ustalenia w odmownej decyzji Kolegium okazał się odmienny od istniejącego w dniu wydania decyzji.

Wnioskiem z dnia 7 listopada 2014r. Spółka wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Kolegium nr SKO.412/17/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. Kolegium rozpatrując powyższy wniosek stwierdziło, że zachodzą przesłanki konieczne do wznowienia wnioskowanego postępowania (postanowienie z dnia 1 grudnia 2014 r., nr SKO 412/59/2014).

Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, decyzją z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014 ustaliło  Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW wraz z pełną infrastruktura techniczną i podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji na działce nr 23/2 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.

Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którego treści podniosła, iż w dniu 23 grudnia 2014r Kolegium wydało decyzję w której zostały zawarte informacje niezgodne z treścią wniosku tj.

  • w punkcie I zawarta została informacja ,,... Turbina o maksymalnej mocy akustycznej 45dB w porze nocnej ... ". Tymczasem w przedmiotowym wniosku spółka nigdzie nie określała parametru maksymalnej mocy  akustycznej projektowanej turbiny, dlatego wniosła o z w.w. powodu wnoszę o :

- całkowite pominięcie parametru maksymalnej mocy akustycznej lub

- określenie, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy wynoszącej do 3.2 MW, składającego się z turbiny wiatrowej (najnowsza turbina Nordex typ N 117 lub REpower 3.2 M1l4 lub innego producenta o porównywalnych parametrach produkcyjnych i ekologicznych) lub

- określenie, że maksymalna moc akustyczna turbin zawarta będzie w homologacji technicznej turbiny podanej przez Spółkę w Karcie informacyjnej, która stanowiła załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

  • w punkcie II podpunkt 1 zawarta została informacja  ,,.. Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stał pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 733m ... " Uznała, że przedmiotowy zapis jest niezgodny z prawem, gdyż organ nie może wprowadzać ograniczenia co do odległości budowy przedmiotowej inwestycji w stosunku do najbliższej zabudowy w decyzji środowiskowej. Ograniczeniem może być rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu ograniczających możliwość lokalizacji przedmiotowych inwestycji jedynie co do emisji hałasu w porze nocnej do 45 dB zaś w porze dziennej do 55 dB (Dz.U. nr 120 poz 826). Z powyższych powodów wniosła o całkowite pominięcie powyższego zakazu, 

·          w punkcie III podpunkt 9 zawarta została informacja ,,… Nie lokalizować turbiny w odległości mniejszej niż 200m od przydrożnych drzew oraz zadrzewień o pow. większej niż 0,1 ha .,, "  W ocenie Spółki przedmiotowy zapis jest niezgodny z prawem, dlatego wniosła o całkowite pominięcie powyższego zakazu dotyczącego lokalizacji turbiny,

  • w punkcie II podpunkt 10 zawarta została informacja ,, .. Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata ...”. Tymczasem w punkcie II podpunkt 8 organ nałożył obowiązek przeprowadzenia kontroli hałasu i dostosowanie pracy turbiny do wymogów prawa. Wobec powyższego wniosła o wprowadzenie zapisu - Po dokonaniu ostatecznych korekt należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku, z częstotliwością raz na dwa lata w okresie pierwszych czterech lat,
  • w punkcie II podpunkt 8 i 10, w punkcie VI, w punkcie IX podpunkt 9 organ nałożył obowiązek przeprowadzenia pomiaru poziomu hałasu po oddaniu elektrowni wiatrowej do eksploatacji. W każdym z w.w. punktów organ w odmienny sposób określił obowiązek wykonania pomiarów nie określając do jakiego okresu po oddaniu elektrowni do eksploatacji należy prowadzić badania, dlatego wniosła o precyzyjne określenie w jednym punkcie obowiązku badania poziomu hałasu elektrowni wiatrowej po oddaniu turbiny do eksploatacji określając sposób badania i okres prowadzonych badań.
  • w punkcie VIlI organ stwierdził  ,,konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę"  nie określając jakiej inwestycji dotyczy ten obowiązek i w jakim zakresie. Uznała, że skoro w przedmiotowym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Spółka określiła precyzyjnie, że dotyczy on  wyłącznie inwestycji w granicach administracyjnych nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2, nie dotyczy zaś przyłącza energetycznego i sposobu przebudowy dróg dojazdowych do przedmiotowej nieruchomości. - infrastruktury energetycznej, to należy usunąć obowiązek konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie inwestycji dotyczącej nieruchomości objętej wnioskiem,
  • w punkcie IX podpunkt 5, 6, 7 organ nałożył obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej monitoringu chiropterologicznego. W punkcie 5a organ stwierdził, że badanie należy przeprowadzić ,,... na wysokości osi rotora, a jeśli jest to niemożliwe ze względów technicznych ... na wieży poniżej rotora w odpowiednim od niego oddaleniu,lecz wciąż na wysokości pracy łopat, przez wszystkie sezony aktywności nietoperzy ... ".Dalsze podpunkty 5b, 6, 7 są kontynuacją zakresu monitoringu. Uznała za bezzasadne wprowadzenie konieczności monitoringu nietoperzy z dwóch poniższych powodów:

-          w turbinie wiatrowej Nordex N 117 piasta osadzona jest na wysokości 100 metrów, a długość łopaty wynosi 59m.  Zatem dolna część łopaty poruszać się będzie na wysokości ponad 40 metrów, tymczasem

-           nietoperze przemieszczają się na wysokości do l5 metrów, zaś nieliczne gatunki (nie występujące w okolicach projektowanego obszaru) przemieszczają się na maksymalnej wysokości do 25m.

W związku z powyższym nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia konieczności badań nietoperzy na wysokości rotora czy łopat. Nie ma również logicznego wytłumaczenia konieczności badania śmiertelności nietoperzy spowodowanych kolizją z łopatami turbiny, bowiem nietoperze na tych wysokościach nie występują. Z powyższych powodów wniosła o

-           usunięcie podpunktów 5,6,7 odnoszących się do obowiązku przeprowadzenia analizy

porealizacyjnej monitoringu chiropterologicznego lub

-           określenie - chiropterologiczny monitoring porealizacyjny nakłada się jeżeli dolna praca łopat turbiny wiatrowej poruszać się będzie na wysokości poniżej 35 metrów.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, po ponownym rozpatrzeniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i przeanalizowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zważyło, co następuje.

.                      Burmistrz Czyżewa ustalając środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia (decyzją z dn. 10.04.2013r.) omyłkowo w rozdziale I umieścił zapis ,, ... 0 maksymalnej mocy akustycznej 45 dB w porze nocnej ... ". Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013r. starał się naprawić oczywistą omyłką wskazując, że 45 dB w porze nocnej oznacza maksymalną wartość dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w godzinach nocnych dla terenów zabudowanych. Podobnie omyłkowo Kolegium wprowadziło omawiany zapis  w decyzji z dnia 23 grudnia 2014 r., nr SK0.412/59/2014. Ewentualnie należało przyjąć maksymalną moc akustyczną pojedynczej turbiny (przyjętej do obliczeń- str.49 Raportu..)) =103,0 dB(A), a nie jak to uczyniło Kolegium- 45 dB (A). Zatem zawarty we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzut co do parametru maksymalnej mocy  akustycznej projektowanej turbiny Kolegium uznało słuszny.

Spółka w pkt 6.3 (str.6) Karty informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wskazała, że ,,Ze względu na lokalizację elektrowni wiatrowej w odległości ponad 733 m od najbliższej zabudowy nie ma żadnego negatywnego oddziaływania infradźwięków na ludzi zarówno w dzień jak i w nocy.” Zaś na str.8 Karty… wskazała, że ,, Lokalizacja tej elektrowni wiatrowej w znaczeniu ochrony nietoperzy jest wybitnie korzystna bowiem znajduje się w odległości nie 200, a ponad 350 m od najbliższego skupiska drzew, w odległości ponad 733m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej i  w znacznej odległości (ponad 350 m) od zbiorników wodnych”., a nieco dalej  dokonała zestawienia ważnych odległości, w którym wskazała, że  odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi 733m. Natomiast  w Raporcie .. (str. 61) zawarła stwierdzenie ,,Z uwagi na fakt, że przedmiotowa pojedyncza elektrownia oddalona jest od najbliższej zabudowy o ponad 733 m oraz na linii elektrownia – zabudowa mieszkaniowa znajdują się budynki gospodarcze i drzewa efekt migotania cienia nie jest szkodliwy dla mieszkańców pobliskich miejscowości”.

Co prawda przepisy prawa nie ustalają minimalnych odległości obiektów emitujących hałas do środowiska od terenów podlegających ochronie przed nadmiernym hałasem ,jednak wobec powyższych

wskazań i rozważań Spółki oraz dokonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnień realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ze wskazaniem w uzasadnieniu postanowienia z dnia10 stycznia 2013 r., że ,,Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 733 m od lokalizacji planowanego masztu elektrowni wiatrowej.”  zasadne było wprowadzenie w punkcie II podpunkt 1 decyzji zapisu wskazującego, że  ,,.. Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stał pobyt ludzi nie może być mniejsza niż 733m”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ( pkt II podpunkt 5) w postanowieniu z dnia10 stycznia 2013 r., znak: WOOŚ-II.4242.69.2012.AS uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określił warunki jego realizacji, w wśród nich- ,,Nie lokalizować turbiny w odległości mniejszej niż 200m od przydrożnych szpalerów drzew oraz zadrzewień o pow. większej niż 0,1 ha.” Wskazany w postanowieniu warunek został uwzględniony w kwestionowanej przez Spółkę decyzji, gdyż wynika on  z wiążącego ustawowego charakteru uzgodnienia.

Bezspornie we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 3.2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś Spółka określiła że dotyczy ona inwestycji w granicach nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2. Na dołączonym do wniosku planie sytuacyjnym spółka zaznaczyła granice administracyjne działki objętej wnioskiem. Poza tym na planie spółka zaznaczyła m.in.: lokalizację turbiny wiatrowej, gpz turbiny wiatrowej, drogę dojazdową do turbiny, przebieg podziemnej linii energetyczne przebiegającą wyłącznie w granicach administracyjnych działki, plac manewrowy. Powyższy wniosek nie dotyczy:

-           przyłącza energetycznego biegnącego od granicy działki do linii energetycznej przesyłowej

            należącej do grupy energetycznej PGE,

-           sposobu przebudowy dróg dojazdowych do przedmiotowej nieruchomości.

Zatem przedmiotowa elektrownia wiatrowa przyłączona zostanie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez infrastrukturę przyłączeniową zewnętrzną, stanowiącą odrębne przedsięwzięcie inwestycyjne. Bezspornie, miejsce przyłączenia oraz sposób przyłączenia elektrowni wiatrowej do KSE są określane przez właściwego operatora sieci w tzw. warunkach przyłączenia do sieci, w których określany jest także zakres inwestycji związanych z budową przyłącza.

Skoro w  dniu złożenia wniosku Spółka nie miała i nadal nie ma wiedzy jakie warunki przyłącza energetycznego zostaną postawione przez PGE SA Operator, to z uwagi na :

-           na brak możliwości przeprowadzenia jednej procedury OOŚ dla wszystkich, powiązanych ze sobą przedsięwzięć,

-           potrzebę dokonanie oceny skumulowanego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia tj. pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy do 3.2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, na działce nr 23/2, oraz przedsięwzięcia z nim powiązanego technologicznie- przyłącza zewnętrznego,

-           możliwość wystąpienia zmiany w projekcie, która spowoduje pogorszenie warunków akustycznych przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

zachodzi, wbrew twierdzeniom Spółki, potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – w celu określenia skutków środowiskowych ostatecznego projektu przedsięwzięcia. Podobne stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, który w punkcie IV podpunkt 1 postanowienia z dnia 10 stycznia 2013 r., znak: WOOŚ-II.4242.69.2012.AS uzgadniającego realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jako warunek jego realizacji wskazał, że ,,Zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę”. Uznał, że skoro inwestor, na etapie wydawania postanowienia uzgadniającego realizację przedmiotowej inwestycji  nie jest w stanie określić lokalizacji elementów infrastruktury technicznej elektrowni wiatrowej (podziemne kable elektroenergetyczne łączące elektrownię wiatrową z GPZ, oraz lokalizacji GPZ), to RDOŚ  nie mógł przeanalizować i określić środowiskowych uwarunkowań dla całego przedsięwzięcia.

Wbrew twierdzeniom Spółki jakoby :

-           nietoperze przemieszczały się na wysokości do l5 metrów, zaś nieliczne gatunki (nie występujące w okolicach projektowanego obszaru) przemieszczały się na maksymalnej wysokości do 25m,

-           pracujące łopaty wirnika turbiny wiatrowe znajdują się na wysokości znacznie wyższej niż pułapy lotów nietoperzy.

w ,,Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra”, przy współpracy Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy, przygotowanych na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w pkt II p.pkt 1.3  (str 14) wskazano, iż dla 37 farm wiatrowych występujących na terenie Unii Europejskiej, stwierdzono występowanie zależności między wysokością wieży oraz średnicą łopat wirnika a śmiertelnością nietoperzy, ale nie minimalną odległością między końcem łopat a gruntem. Wyższe wieże turbin oraz dłuższe łopaty stanowią większe zagrożenie dla tych zwierząt. Najwięcej nietoperzy ginie w wyniku kolizji z elektrowniami wiatrowymi o wieżach w przedziale wysokości od 100 do 114 m oraz o średnicach rotora mieszczących się w zakresie od 80 do 89 m. Pod turbinami wiatrowymi, których wysokość wieży nie przekraczała 50 m nie znaleziono żadnych martwych nietoperzy.  Kwestionowany przez Spółkę zapis zawarty w pkt IX p.punkcie5a decyzji jest niemalże wierną kopią zapisu pkt IX p.punkt 2 (str 54) znajdującego się w przywołanych Wytycznych… poświęconego monitoringowi aktywności nietoperzy w pobliżu turbin wiatrowych. Wobec braku norm prawnych dotyczących sposobu i zakresu dokonania  oceny wpływu elektrowni wiatrowej na chiropterofaunę, w ocenie Kolegium zasadne jest wykonanie jej zgodnie z metodyką opisaną w aktualnych, w chwili oddania przedsięwzięcia do eksploatacji, wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze.

Końcowo Kolegium uznało za zasadne doprecyzowanie i skorelowania w zaskarżonej decyzji okresów w jakich należy wykonać pomiary poziomu hałasu po oddaniu elektrowni wiatrowej do eksploatacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

przewodniczący  -  Janusz Krajewski

                                                                 członkowie           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                   -  Sławomir Cempa 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.      Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne

 Wysoczyzny Wysokomazowieckiej i Podlaskiego Przełomu Bugu

Krzeczkowo Mianowskie 27, 18-220 Czyżew,

2.      Fundacja Myśli Ekologicznej

ul. Halicka 9, 31-36 Kraków

3.   WIKAR sp. z o.o.

 ul. Nagodziców 16/8, 15-554 Warszawa,

4.      Burmistrz Czyżewa

5.      Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: środa, 14 sty 2015 12:33
Data opublikowania: środa, 14 sty 2015 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3170 razy