Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaje rozpoznawanych spraw

  Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm. ) i w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W sprawach o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia lub stwierdzenia nieważności decyzji.

Rodzaje rozpoznawanych spraw:
- podatki
- działalność gospodarcza
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- pomoc społeczna
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
- oświata
- dodatki mieszkaniowe
- gospodarka nieruchomościami
- prawo geodezyjne i kartograficzne
- ochrona środowiska
- ochrona przyrody i zwierząt
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach
- prawo wodne
- rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
- handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
- prawo o ruchu drogowym
- drogi publiczne, transport drogowy
- dostęp do informacji publicznej
- prawo górnicze i geologiczne
- prawo łowieckie
- egzekucja administracyjna
- bezpieczeństwo imprez masowych
- inne, pozostałe.
Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 10:03
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 10:04
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7372 razy