Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (DzU z 2001 r. nr 79 poz. 856 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

     Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 ze zm.). Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach.

Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 10:00
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 10:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7467 razy